عطا و اشتغال نابینایان

به نام حضرت دوست که هر چه هست از اوست و همه نکوست.
مدتیست با عزیزان شب روشن آشنا شده و این آشنایی به قطع ما را افتخاریست بسیار. اعتراف میکنیم دل بریدن از چون شمایی کاریست بس محال, و از عهده چون مایی بیرون.
مقرر شده بود تا ما به انتشار پستهای متفاوت از جمله, نابینایان در منطق, نابینایان در فقه و نابینایان در قوانین پرداخته اما اکنون به نظر مباحث کاربردیتری مطرح میباشد و ما قصد آن داریم تا در ابتدا به این موضوعات نظر کرده و به حد معلومات و به قدر مقدورات به ارائه مطالب پردازیم. باشد که مقبول گردد.

مباحث حیاتی از قبیل اشتغال, مسکن, و ازدواج نابینایان.

اکنون به اشتغال پرداخته و در آینده به شرط حیات دیگر مباحث را نیز از نظر میگذرانیم.

مدتیست شاهد انتشار دل نوشتههای دوستان در خصوص اشتغال میباشیم که ما را سخت به تفکر فرو برد و از اینکه به ناتوانی
خود در رفع مشکلات هم نوعانمان اعتراف کنیم هیچ دل خوش نیستیم.
بگذریم.

راستش را بخواهید امروز کار شناس کار یابی سازمان بوق که متولی امور ماست و همچنین مسئول اعتبارات بانک بوق را به گفت و گو دعوت کرده تا از طرف شما حرف دل را زده و از آنها توضیح بخواهیم و در این حین شاید اطلاعاتی نسیبمان شود که امیدواریم کارگر افتد.

عطا.
جناب کارشناس لطفا توضیح دهید که شما در خصوص بیکاری نابینایان چه سیاستهایی مطابق قانون دنبال کرده و چه اقداماتی میتوانید صورت دهید.
کار شناس.
ما در ابتدا موضوع را بررسی کرده و متقاضی را ارزش یابی میکنیم, تا در این خصوص کسب اطلاع نموده و آنگاه تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد.
عطا.
میشود بیشتر توضیح دهید.
کارشناس.
ببینید یا فرد مهارت دارد یا خیر. یا مطابق مهارتش مجوز کار دارد یا خیر.
اگر مهارت داشته و جواز کار نیز اخذ کرده باشد برای او پرونده کار یابی تشکیل داده در کمیسیون اشتغال جهت اعطای تسهیلات در خصوص مورد اقدام خواهد شد.
عطا.
عذر خواهیم که بین کلامتان میآییم میتوانید به میزان تسهیلات اشاره فرمایید.
کارشناس.
تا سقف پانزده میلیون تومان با کارمزد چهار درسد. البته خبرهایی حاکی بر آن است که این مبلغ تا بیست میلیون افزایش یابد.
عطا.
بسیار خوب چرا سقف رعایت نمیشود و این مبلغ در اختیار دوستان قرار نمیگیرد.
کارشناس.
زیرا تعداد متقاضیان کار بیش از میزان بودجه تخصیص یافته در خصوص اشتغال میباشد.
عطا.
فکر نمیکنید اگر همین مبلغ به طور کامل با رعایت سقف مثلا ده نفر را شاغل کند بهتر است تا بیست نفر مقروض سیستم بانکی گردند و نهایت به اشتغال نیز نرسند.
کارشناس.
این تصمیم ما نیست.
عطا.
بسیار خوب ادامه دهید.
کارشناس.
اگر هم فرد مدد جو جواز کار نداشته باشد جهت اخذ موافقت به صنف ذیربط معرفی خواهد شد و من همین جا به این نکته اشاره کنم که اگر روال به شکل صحیح انجام گیرد مدد جو از بسیاری هزینههای اخذ جواز کسب معاف خواهد شد.
عطا.
بسیار عالیست زیرا ما که میدانیم میزان این هزینهها قابل توجه و پرداخت از عهده نابینایان خارج است.
کارشناس.
بله. اقدام دیگری که صورت میدهیم این است که اگر کار فرمایی بخواهد نابینایی را به کار گیرد هم از میزان مبلغ حقوق ماهیانه و هم حق بیمه به کارفرما به عنوان مشارکت سازمان پرداخت خواهیم کرد. البته قبل از این از کارفرما تعهد پنج ساله اخذ مینماییم. و هم چنین به وی وام کارفرمایی داده خواهد شد.
عطا.
خوب است اما در اجرا این طرح تقریبا نا کارآمد شده.
کارشناس.
متوجه نکته شما هستم ولی این به میزان هوشیاری خود نابینایان عزیز بر میگردد.
آنها نباید با کارفرما خارج از مقررات تدوین شده از سوی ما وارد توافق شوند.
عطا.
برگردیم به صحبتمان. جناب کار شناس حال اگر نابینایی نتواند با این همه جواز کسب اخذ کند به این معناست که شما به وی کمکی نمیتوانید رسانید.
کارشناس.
خیر چنین نیست ما به عنوان کار خانه وامهایی پایینتر از ده میلیون تومان به این اشخاص پرداخت خواهیم کرد که در بعضی موارد بسیار کارگشا میباشد.
عطا.
اگر کسی که نه مهارت دارد و نه سرمایه ابتدایی جهت شروع چه باید کند.
کارشناس.
اگر مهارت نداشته باشد سازمان آموزش فنی حرفه ای مطابق قانون وظیفه دارد تا در خوصوص مورد آموزش لازم را به عمل آورد.
عطا.
در این رابطه ما اعتقاد داریم که بین سازمان شما و سازمان آموزش فنی حرفه ای نا هماهنگی وجود دارد.
کارشناس.
به هیچ وجه نمونه بیاورید تا اقدام کنیم.
عطا
بگذریم عاقلان دانند.
ولی چند نکته.

۱ چرا سازمان بوق از اعطای تسهیلات بلا عوض خودداری میکند همان طور که میدانیم سازمان شما مطابق قوانین به پرداخت مبالغی به عنوان سرمایه کار البته بلا عوض ملزم میباشد. جدیدا مشاهده شده شما به نابینایان پیشنهاد میکنید یا از تسهیلات بانکی یا از سرمایه کار بلا عوض استفاده نمایند, در حالی که منبع تخصیص این دو کمک با هم تفاوت داشته و اقدام شما غیر قانونی است. و نابینایان مجاز به استفاده از هر دو میباشند.

۲ از سال ۱۳۸۹ تا آنجا که ما میدانیم شما موظف به حمایت از شرکتهای تعاونی با شصت درصد سهام معلولین میباشید چرا در این خصوص اقدامی نمیکنید. البته به لحاظ قوانین این مورد از سال ۱۳۸۳ جنبه قانونی گرفته. و مطابق توافق نامه دولت دوم احمدی نژاد در سال ۸۹ درصد سهام مدد جویان به هفتاد رسید.
توافق مزبور فی ما بین سازمان بهزیستی و بخش تعاون صورت گرفته.
شایان ذکر است که این اقدام در راستای اجرای اصل چهل و چهار قانون اساسی, و افق ۱۴۰۴٫ در جهت رسیدن به سهم بیست و پنج درصدی بخش تعاون میباشد.

۳ از همه مهمتر آقای کارشناس چرا و تکرار میکنیم چرا در خصوص اطلاع رسانی در مورد فعالیتهای سازمان در رابطه با اشتغال , به نابینایان کوتاهی میشود.
یعنی تعداد قابل توجهی از این عزیزان در این خصوص بی اطلاع میباشند و این قصور شما را میرساند.

۴ و از این گذشته سازمان شما موظف است تا مبالغی تحت عنوان مستمری بیکاری به نابینایان بیکار اختصاص دهد چرا چنین نمیکند.

دراین لحظه بود که کارشناس محترم از ما خدا حافظی کرد و ناراحت شده از نزد ما برفت.

اکنون جناب مسئول اعتبارات بانک بوق با شما به سخن مینشینیم.
شما چه اقداماتی در رابطه اشتغال نابینایان صورت میتوانید دهید..
مسئول بانک.
ما بعد از آنکه مدد جو به بانک معرفی شد پرونده تشکیل داده روال را تا پایان طی میکنیم و هیچ مشکلی در خصوص مورد در بانک وجود ندارد.
عطا.
پس اعتقاد دارید از سوی شما مشکلی وجود ندارد حال به موارد اشاره کرده تا اذهان شفاف شده خود به قضاوت نشینند.

۱ چرا وقتی که مطابق قوانین متقاضی تسهیلات بانکی زیر پانزده میلیون تومان فقط یک ضامن میتواند بیاورد ولی شما قبول نکرده و دو یا سه ضامن مطالبه میکنید و در غیر این صورت به او وام نمیدهید.
حتی مشاهده شده که برای تقاضاهای پنج میلیون تومانی نیز دو ضامن اخذ میشود.

۲ مطابق هیچ نص قانونی بانک نمیتواند مدد جو را اجبار به ارائه ضامن کارمند رسمی کند ولی شما این را هم رعایت نکرده و با ملزم دانستن نابینایان به ارائه ضامن کارمند ایشان را به مشکل میرسانید.

۳ میدانیم که حد اقل کارمزد چهار درصد است ولی شما با این همه وفق بخشنامههای بانک مرکزی, میتوانید حتی تا دو نیم درصد این مبلغ را کاهش دهید چرا این نکته رعایت نمیشود و اصولا از مدد جویان پنهان نگاه داشته میشود.

۴ میدانیم که وام خود اشتغالی از وجوه اداره شده دولت تامین میشود و شما وفق مقررههایتان اگر از مدد جو برگشت داده نشد میتوانید از دولت مطالبه کنید یا اگر از منابع دولت باشد فقط گزارش به دولت دهید چرا مدد جو را تحت فشار مجبور میکنید تا تسهیلات را بازپرداخت نماید.

۵ چرا اگر معلولی طرح تولیدی یا خدماتی ارائه میکند به بهانههای واهی با او مخالفت میشود و برایش l.c. باز نمیکنید.

در این زمان بود که این عزیز چای نخورده و خدا حافظی نکرده از نزد ما رفتند.

دوستان نابینا لطفا دقت کنید.
اخبار, حاکی از آن است که دولت جهت حفظ بازار نفت خود مجبور به تخفیفی چند دلاری حتی تا سه و پنجاه شده است.
آیا معنای این سیاست را میدانید.
یعنی افت درآمد ارزی کشور, در نتیجه, عدم سرمایه گذاری, در نتیجه, افت تولید, در نتیجه, عدم ایجاد شغل مولد, پس منتظر معجزه نباشید.
هر کس که میتواند کاری کند تا به اشتغال رسد, بی استخاره از جای خود و از سکون خارج, و پیش به سوی ایجاد شغل گام بردارد که انتظار و بیان شکایت تنها ملال آورست.
دولت نیز به تنهایی نمیتواند مشکلاتش را حل کند بیایید ما به کمکش آییم و حد اقل مشکل اشتغال خود را به راه حل نزدیک کنیم.

سعدی میگوید.
در چه حالی عطا.
عطا.
در تفکرِ راهِ رهایی و دیدن آینده ای مسعود.

سعدی.
خویشتن را بزرگ می بینی!.
راست گفتند یک دو بیند لوچ.
زود بینی شکسته، پیشانی.
تو که بازی کنی بسر با غوچ.

عطا.
آقا سعدی, این چه سُخَنیس دیگر.
از کجا پی به لوچ بودنمان بردی یا شیخ.

عزیزان ما را با انتقادهایتان رهنمون باشید زیرا این اولین پست قطعا نواقص دارد کمک کنید تا در پستهای آینده مطالب بهتر آورده شود, در پایان بهترین کامنت به لحاظ نوع نگاه و انتقاد انتخاب خواهد شد.

تشکر از تحمل و تامل دوستان ان شاالله در کامنت دونی شما را خواهیم دید.

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

درباره عطا

عطا هستم و دیگر هیچ.
این نوشته در آموزش, اخبار, اطلاع رسانی, اقتصادی, حرفای خودمونی, درد دل, گفت و گو, مسائل مربوط به نابینایان عزیز ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

22 دیدگاه دربارهٔ «عطا و اشتغال نابینایان»

 1. سلام عطا! مرسی از پست. ولی ۲۰ میلیون رو حتی نمیشه باهاش مغازه رهن نمود چه برسد به کار دیگری

 2. صادق می‌گوید:

  سلام من هم این نظر را دارم در همه ی پست هایم گفتم
  نفت پایین آمده و خلاصه همه چیز ریخته به هم علاوه بر این حرف ها دولت نیروی اضافه داره فکر نمیکنم تا پنج سال دیگه دولت نیازی به نیرو جدید داشته باشه مگر به صورت خیلی محدود
  بنابر این باید خودمان مشغول به کار شویم اصلا دیگران را مشغول به کار کنیم من هدفم رفع مشکل اشتغال دوستان نیست من هدفم بالاتر است
  من میگم باید کارآفرین باشیم هم مشکل اشتغال خودمان حل شود هم مشکلی را از دیگران و هم نوعان حل کنیم به خاطر همین از وقتی که با این سایت آشنا شدم فقط پست اقتصادی میدهم
  شما خودت کم بینا هستی به راحتی میتوانی از طریق تولید ترشی درآمد کسب کنی
  یا این که همان پرورش قارچ که نوشتم
  شغل خیلی هست اما شاغل کم است
  کاش در پستت یک شغل معرفی میکردی
  خیلی شغل هست خیلی ممنون هستم

  • عطا می‌گوید:

   سلام آقا صادق.
   آره همین طور که شما میفرمایید میتوان خیلی کارها کرد.
   ولی عزیزم یک دست صدا ندارد.
   قصد ما فقط بیان اطلاعات در خصوص نفس اشتغال و مباحث پیرامونی آن بود وارد مصادیق نشده که این بحث مجزا میطلبد.
   راستی ما اگر به تولید ترشی و قارچ بپردازیم دادسرا کانون پدرمان را در خواهد آورد.
   موفق باشید.

 3. صادق می‌گوید:

  سلام سید مجتبی عذر خواهی میکنم من با این نظر مخالف هستم شدید
  من به شما شغل معرفی میکنم که بتوانید با ۵۰۰ هزار تومان کار را شروع کنید در خانه نیازی به مغازه نیست
  من میگم بیا یک کاری بکن بیا یک بار امتحان کن
  تولید ترشی بزن خیلی سود آور هست
  در شهر ما با بیست میلیون میشود هزار متر دامداری خرید شما چطور میفرمایید امکان پذیر نیست من که مخالف نظر شما هستم

 4. سعید پناهی می‌گوید:

  سلام عتا عزیز و بزرگوار.
  آقا: ورودتو به جمع نویسندگان شب روشن تبریک میگم.
  پستت هم بسیار زیبا بود.
  و کامل و بدون نقص.
  راجب شغلم: بنظر من اصلا نمیشه رو دولت حساب باز کرد.
  چون خود دولتم فعلا سر نخ را گم کرده و فقط ضرر روی ضرر میدهد.
  باتشکر.

 5. امیر رضا رمضانی می‌گوید:

  سلام
  اول ورودتو به جمع نویسنده ها تبریک میگم
  دوم اینکه این پست هیچ مشکلی نداشت, اتفاقا خیلی باهال بود.
  اما بریم سر وقت نظر خودم:
  خوب, من هیچ وقت رو دولت و بهزیستی حساب باز نکردم, چون به هیچ کاریم نیومد و نمیاد
  اما یه عامل بیکاریمون خودمونیم!
  یا هر کی باید برا خودش کار کنه, یا باید گروهی با هم کار کنیم!
  بله, منم جای دولت باشم به این بدبختی دوچار میشم!
  وقتی کسی که اصلا کار بلد نیست میاد میشینه سر کار و کار بلدش بیکار میمونه, به از این نمیشه!
  اینم مفهومش فقط نبود مدیریت درست و حسابیه
  ولی من کار و شغلایی که میتونم پیشنهاد بدم بازاریابی, ترجمه, (البته اگه یه زبون بلد باشیم), تدریس (کلاس خصوصی یا عمومیش فرقی نمیکنه), فروش سرور و هاست و اینجور مخلفات تو اینترنت, و کلی چیز دیگه!

  • عطا می‌گوید:

   سلام امیر رضا جان.
   از نظر لطف شما نیز کمال تشکر را داریم.
   اما.
   به نکته اساسی اشاره کردی که الآن بحث محافل کارشناسی ایران هم همین است.
   بله, مدیریت در ایران پاشنه آشیل مملکت شده و هر چه میکشیم بخش اعظمش به نحوه مدیریت برمیگردد.
   برای شما یک مثال تاریخی میآوریم آن هم ما از زمان قاجار با ژاپن به طور هم زمان به سمت توسعه خیز برداشتیم ولی خود قضاوت کنید که بین ما و ژاپن چه قدر فاصله هست.
   در حالی که منابع سطحی و زیر سطحی ما با ژاپن قابل قیاس نیست.
   ممنون از حضورت.
   موفق باشید.

 6. عطا می‌گوید:

  سلام بر آقا ممل دوست داشتنی خودمان.
  اولا تشکر از نظر لطف شما عزیز.
  در ثانی خیلی زود ما رو فراموش کردید.
  سعید کرمانی رو که میشناسی, ما عطاشونیم.
  خخخ
  اما.
  پیشنهاد خوبی طرح کردید,ولی مشکلات عملی دارد یعنی هر کس از ما یک گوشه ایران زندگی میکند و نمیتوان به فعالیتها تمرکز داد. مگر در قالب یک شرکت فعالیتها منسجم شود که آن هم مشروط به وجود اعضای با خصوصیات هم گن و اینکه نسبت به یک دیگر اعتماد داشته باشند.
  ممنون از حضورت داش ممل.
  موفق باشید.

 7. امیر رضا رمضانی می‌گوید:

  خوب یه سؤال:
  چرا کشور ما نمیتونه مدیریت داشته باشه؟
  چند دلیل داره:
  پارتی, آدمایی که سرشون یک درصد از اون کاری که انجام میدن درنمیاد, و از همه مهمتر تنبلی

 8. عطا می‌گوید:

  سلام مجدد امیر عزیز.
  دست به دلمان نزنید که به قول دوستان الوار, خینه خینه.
  ان شا الله درست خواهد شد.

 9. فرشته می‌گوید:

  سلام آقای عطا!
  ممنون از لطفتون!
  راستش من که شاغلم! نامردا از ماها بیگاری میکشن!
  هر سه چهار ماه پول میدن!
  اونم اصلا برکت نداره!
  نیومده خرج میشه!
  دو ساله دارم کار میکنم اونم از نوع شرکتی حجمی!
  چند بار خواستم بیام بیرون اما از تصمیمم منصرف شدم!
  خیلی خیلی دعام کنین!

  • عطا می‌گوید:

   درود بانو فرشته گرامی.
   نظر لطف شماست.
   ولی چه میشه کرد ای کاش و ای کاش…….بعضی وقتها سکوت بهترین کارست.
   شما اشتغال به شغلی دارید که به لحاظ قوانین پست اداری محسوب نمیشود و به همین دلیل این وضعیت برایتان پیش آمده است.
   اختیار دارید ما خود محتاج به دعای شما هم نوعان هستیم.
   ان شا الله روزهای بهتری در انتظار همه عزیزان خواهد بود.
   ممنون که حضور دارید.
   موفق باشید.

 10. مهدی ترخانه می‌گوید:

  سلام بر شما
  از ادبیات زیبایی استفاده کردید برای اطلاع رسانی و نکته مهمی. با فرمایشاتتان موافقم و امیدوارم در پستهای ارزشمند بعدیتان همین طور ما را از قوانین و موانع حقوقی آشنا کنید. یه سوال خارج داشتم من تازه نابینا شدم در بینایی چند سالی به ورزش کشتی مشغول بودم آیا این رشته در نابینایی وجود دارد؟ و میتوان آنرا ادامه داد؟ بازم ممنونم از پستتان

  • عطا می‌گوید:

   درود آقا مهدی عزیز.
   شما هم به ما لطف دارید ممنون.
   اما.
   تا آنجا که ما میدانیم در گذشته که رشته کشتی نابینایان در سطوح حتی جهانی برگزار میشد.
   ولی فکر میکنیم که الآن این گونه نباشد.
   برای کسب اطلاع دقیق شما میتوانید با هیئت ورزشی نابینایان و کم بینایان محل سکونتتان تماس بگیرید.
   اگر که این رشته در حال حاضر غیر فعال باشد میتوانید در صورت علاقه در رشته جودو نابینایان که در ایران دارای جایگاه میباشد و به کشتی نیز غرابتی دارد مشغول شده و ان شا الله به موفقیت هم برسید.
   تشکر از حضورتان.
   سپاس.

 11. Miss Roohi می‌گوید:

  درود بر شما
  بسیار خوب!
  از قلم شیوای شما لذت بردیم
  در خصوص موضوع مطروحه
  به هر حال عمومً کار تیمی بهتر نتیجه خواهد داد!
  البته ملزوماتی مثل اعتماد متقابل هم باید مد نظر داشت!
  ترجمه که آقای امیر فرمودند بسیار مناسب هست مدتی قبل امتحانش کردم جواب داد که اگر گروهی بود جوابتر می داد!
  مواردی که دوستان دیگر هم اشاره کردند عالی به نظر می رسد
  به نظرم نکته ای باید تأکید بشود اقل سرمایه هست یعنی شغل مورد نظر بایستی به گونه ای باشد که با کمترین سرمایه در کمترین زمان امکان سود دهی داشته باشد حتی اندک تا دوستان انگیزه برای ادامه کار داشته باشند.
  تشکر

  • عطا می‌گوید:

   درود بر بانوی محترم.
   از اینکه ما را مورد لطفتان قرار دادید بسیار تشکر میکنیم.
   بله, همین طور میباشد زیرا کار تیمی به دلیل وجود قدرت عمل و توان بالا بهتر و بیشتر نتیجه بخش خواهد بود.
   اما.
   به لحاظ دیدگاه فرهنگی ما ایرانیها میانه خوبی با کار گروهی نداشته و از این حیث ضرر بسیار دیده ایم.
   ولی در صورتی که تعدادی از دوستان با دید همگرا و وجود اعتماد متقابل اراده کرده تا فعالیت نمایند به نظر موفقیت آمیز خواهد بود.
   تشکر از حضورتان.
   موفق باشید.

 12. امیر رضا رمضانی می‌گوید:

  در مورد کار گروهی باید بگم که اونم از بدبختی خودمونه
  وقتی یکی میخواد به یه جایی برسه میخوایم با کله بزنیمش زمین به از این نمیشه و به این بدبختی دوچار میشیم
  چرا ما منتظر معجزه میمونیم؟
  بابا نمیشه!, معجزه نمیشه!

  • عطا می‌گوید:

   با سلام امیر جان.
   ببین فقط بین خودتو ما بماند خوب توجه کن.
   دیگران لطفا این کامنت ما رو نخوانید و اگر خواندید هر چه زودتر فراموشش کنید که خیلی روضه سنگینه.
   خخخ
   ببین آقا امیر خان ما الآن مدیر عامل یک شرکت تعاونی میباشیم که خود تاسیسش کرده ایم و تعدادی از نابینایان را نیز به عضویت خود درآوردیم یعنی همان کار گروهی که شما میفرمایید.
   در کرمان پدر ما رو درآوردند که این شرکت نوپا به زمین بخورد.
   ما خیلی زحمت کشیدیم که البته هنوز به نتیجه نرسیدیم ما از دیگران که انتظار نداریم ولی همان کسانی که هم نوع ما هستند و در شرکت خودم اونها رو عضو کردیم ی جورایی ضد حال شدن.
   همه کارها بر عهده منستو دیگر هیچ خدا میدونه من چه زحمت که نکشیدم ولی در سازمان بوق توسط یک هم نوع خیانت دیدیم.
   حالا اگر یک شرکتی که مثل ما خواست کار آفرینی کند هم به حال خودش گذاشته نمیشود باید زمین بخورد تا دل بعضیها خنک شود حالا تو بگو ما کجای دنیا قرار داریم.
   اگر این شرکته راه بیافتد راستشو بهت بگویم که شاید به نفع شصت یا هفتاد نفر بیکار باشد.
   موفق باشیددلمان پر ولی……

 13. بهنام نصیری می‌گوید:

  سلام عطا جان
  دیر اومدم
  ولی
  خوش اومدم
  آقا به نظر من، تا خودمون دست نجنبونیم، از بقیه بخاری بلند نمیشه
  من خودم دارم میزنم تو کار ترجمه
  خیلی عالیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *