۴۰ حدیث از حضرت محمد (ص)


- 927 بازدید

۱٫ خداوند جوانى ‌را که‌ جوانى‌ نمى‌کند  به ‌دیده ‌تحسین‌ مى ‌نگرد. (کنز العمال)  

۲٫ خداوند کثافت ‌و ژولیدگى ‌را دشمن ‌دارد . (کنز العمال)   

۳٫ خداوند کسى ‌را که ‌در زندگى ‌بخیل ‌باشد و هنگام ‌مرگ ‌بخشند ه‌شود ، دشمن ‌دارد. (کنز العمال ‌) 

۴٫ خداوند دوست ‌دارد که ‌وقتى ‌یکى ‌از شما کارى ‌مى ‌کند آن ‌را کامل ‌کند .

(کنز العمال ‌)  

۵٫ خداوند ملایمت ‌را در همه ‌چیز دوست‌ دارد . (صحیح‌بخارى‌، کتاب‌الادب‌ )  

۶٫ خداوند شخص‌آسان ‌گیر نرمخو را دوست ‌دارد . (کنز العمال ‌) 

۷٫ خداوند دوست‌دارد که‌میان ‌فرزندان ‌خود حتى‌در بوسیدن‌آنها به‌عدالت ‌رفتار کنید . (کنز العمال ‌)  

۸٫ خداوند بنده ‌پرهیزگار بى‌نیاز گمنام ‌را دوست ‌دارد . (صحیح‌مسلم‌، کتاب‌الزهد )  

۹٫ خداوند از بنده ‌مى‌ پرسد که ‌فزونى‌ دانش‌ خود را کجا صرف‌ کرده‌اى‌، همچنانکه ‌از فزونى ‌مال‌ مى‌ پرسد.  )کنز العمال‌(  

۱۰٫ خداوند روز رستاخیز بر بیسوادان ‌چیزهایى ‌را مى‌ بخشد که ‌بر دانشمندان ‌نمى‌بخشد . (کنز العمال‌(  

۱۱٫ خداوند گوید من ‌ناظ‌ر گمان ‌بنده ‌خویشم‌، اگر گمان ‌خوب ‌به ‌من ‌برد خوبى ‌بیند و اگر گمان ‌بد برد بدى ‌بیند. )کنز العمال‌ ( 

۱۲٫ خداوند به ‌وسیله ‌صدقه ‌هفتاد قسم‌ مرگ ‌بد را دفع ‌مى‌کند. )کنز العمال‌(  

۱۳٫ خداوند دوست ‌دارد کارهایى ‌را که ‌روا داشت ه‌انجام ‌دهند ، چنانک ه‌دوست ‌دارد از نافرمانى ‌او چشم ‌بپوشند. (نهج‌الفصاحه‌(  

۱۴٫ فرشتگان ‌بالهاى ‌خود را براى ‌طالب‌علم ‌پهن ‌مى‌کنند ، زیرا از آنچه ‌مى‌جوید رضایت‌ دارند . (سنن‌ترمذى‌، کتاب‌الدعوات‌) 

۱۵٫ وقتى‌ مرده ‌را به‌خاک ‌سپردند ، صداى ‌کفش ‌کسان ‌را که‌از قبر وى ‌باز مى‌گردند خواهد شنید. (کنزالعمال‌)  

۱۶٫ وقتى ‌مردم ‌ستمگر را دیدند و او را از ستم ‌باز نداشتند ، بیم‌ آن‌مى ‌رود که ‌خدا همه ‌را به ‌عذاب ‌خود مبتلا کند . (سنن‌ترمذى‌، کتاب‌الفتن‌( 

۱۷٫ بالاترین‌ دستاویزهاى‌ ایمان ‌این ‌است ‌که ‌کسى‌ را براى‌ خدا دوست ‌دارى ‌و کسى ‌را براى ‌خدا دشمن‌ دارى‌ . (مسند احمد ، مسند الکوفیین‌)  

۱۸٫ مؤمنان ‌باید از رنج ‌یکدیگر متألم ‌شوند ، چنانکه ‌تن ‌از رنج ‌سر متأثر مى‌شود .

(کنز العمال‌)  

۱۹٫ بدتر از همه ‌مردم‌ پیش ‌خدا روز قیامت‌، کسى‌است‌که ‌مردم ‌از شر او بترسند .

(کنز العمال‌(   

۲۰٫ بدتر از همه ‌مردم ‌پیش ‌خدا روز قیامت‌، کسى ‌است‌ که ‌مردم ‌از بیم ‌بد زبانیش‌ از او حذر کنند . (صحیح‌مسلم‌، کتاب‌البر و الصله‌)  

۲۱٫ در مال ‌به ‌جز زکات ‌حقى ‌هست‌ . (سنن‌ترمذى‌، کتاب‌الزکاه‌) 

۲۲٫ اگر از ترس ‌خدا از چیزى ‌درگذرى‌، خداوند بهتر از آن ‌را به ‌تو خواهد داد .

(مسند احمد ، مسند البصریین‌(  

۲۳٫ جواب ‌نامه ‌مانند جواب ‌سلام ‌لازم ‌است. ‌(کنز العمال‌) 

۲۴٫ هر چیزى‌اساسى ‌دارد و اساس‌این ‌دین ‌دانش‌است ‌و یک ‌دانشمند براى ‌شیطان‌از هزارعابد بدتراست‌. (نهج‌الفصاحه‌‌( 

۲۵٫ خداوند فرشته‌اى ‌دارد که‌هنگام ‌نماز بانگ ‌مى‌زند : آدمى ‌زادگان‌ برخیزید و آتشهایى ‌را که ‌بر خویشتن ‌افروخته‌اید به ‌نماز خاموش ‌کنید . (کنز العمال‌‌

۲۶٫ از گناهان‌ بزرگ‌ این ‌است ‌که ‌مال ‌دیگرى ‌را بدون‌ حق‌ تصرف ‌کنند .

)کنز العمال‌( 

۲۷٫ یکى‌ از اقسام‌ اسراف ‌این ‌است‌ که ‌هر چه ‌مى‌خواهى ‌بخورى‌ .

)سنن‌ابن‌ماجه‌، کتاب‌الاطعمه‌)  

۲۸٫ از لوازم ‌ایمان ‌این ‌است ‌که ‌براى‌ خشنودى‌ کسان‌، خدا را خشمگین‌نسازى ‌و بر نعمتى‌ که ‌خدا داده ‌کسى ‌را سپاس ‌نگذارى ‌و براى ‌آن‌ چه ‌خدا نداده ‌کسى
‌را مذمت ‌نکنى ‌که‌ روزى ‌به ‌آز حریصان ‌فزونى ‌نگیرد و به‌تنفر کسان نقصان ‌نپذیرد .(نهج‌الفصاحه‌‌)  

۲۹٫ همانا این ‌دین ‌محکم ‌است‌، پس ‌به ‌ملایمت ‌در آن ‌پیش ‌بروید .

(مسند احمد ، باقى‌مسند المکثرین‌‌) 

۳۰٫ این‌دینار و درهم‌ پیشینیان ‌شما را هلاک ‌کرد و شما را نیز هلاک ‌خواهد کرد .

(کنز العمال‌)  

۳۱٫ دلها مانند آهن‌هنگام ‌رسیدن ‌آب ‌به ‌آن ‌زنگ ‌مى‌زند ، گفتند : صیقل‌آن‌چیست‌؟

آن ‌حضرت ‌فرمود : زیادى ‌یاد مرگ ‌و خواندن ‌قرآن‌ . (کنز العمال‌‌)  

۳۲٫ هلاک ‌پیشینیان ‌شما از آنجا بود که ‌دزد معتبر را رها مى‌کردند و دزد ضعیف ‌را مجازات ‌مى‌دادند . (صحیح‌مسلم‌، کتاب‌الحدود‌) 

۳۳٫ من‌از آنچ ه‌نمى‌دانید نگرانى ‌ندارم‌، ولى ‌باید دید آنچ ه‌را مى‌دانید چگونه ‌به‌ کار مى‌بندید .  (کنز العمال‌)  

۳۴٫ آدمى ‌زاد پیر مى‌شود و دو چیز از او جوان ‌مى‌شود : حرص‌مال ‌و حرص‌عمر .

(کنز العمال‌) 

۳۵٫ هنگامیکه‌آیه‌ تطهیر ( آیه‌از سوره‌احزاب‌) در خانه ‌ام‌سلمه ‌بر پیامبر اکرم‌( ص‌) نازل ‌شد آن ‌حضرت‌، فاطمه ‌زهرا ( س‌) و حسن ‌و حسین‌( ع‌) را خواندند
. پس‌آنها را به‌ عبایى ‌پوشاندند در حالیکه‌على‌( ع‌) هم ‌پشت‌سر آن‌ حضرت ‌قرار داشت‌. پس ‌او را هم‌ به‌آن‌عبا پوشاند . سپس‌فرمود : ” بارالها ایشان ‌اهل
‌بیت ‌منند ، پس‌پلیدى ‌را از آنان ‌ببر و آنها را پاک ‌گردان‌ ” .

ام ‌سلمه ‌که ‌درهمان ‌نزدیکى ‌بود ، سؤال‌ کرد : یا رسول ‌الله ‌آیا من‌هم ‌در زمره‌ اهل ‌بیت‌مى‌باشم‌؟ حضرت ‌فرمودند : ” شما جایگاه‌ مخصوص‌ خود را دارید
و شما در خیر و سلامتى ‌هستید ” .

(سنن‌ترمذى‌، کتاب‌تفسیر القرآن‌) 

۳۶٫ نخستین‌ چیزى ‌که ‌به‌ حساب ‌انسان‌ مى‌رسند ، نماز است‌ .

(سنن‌نسائى‌، کتاب‌تحریم‌الدم‌)  

۳۷٫ حضرت‌ مهدى‌( عج‌) از خاندان ‌من ‌و از فرزندان ‌فاطمه‌( س‌) است‌ .

(سنن‌ابى‌داود ، کتاب‌المهدى‌)  

۳۸٫ قبل ‌از برپایى ‌قیامت‌، دنیا آکنده‌از ظ‌لم ‌و ستم‌ خواهد شد ، سپس ‌مردى‌ از خاندان ‌من ‌قیام ‌نموده ‌و دنیا را پر از عدل ‌و داد خواهد کرد . (مسند احمد
، باقى‌مسند المکثرین‌)  

۳۹٫ از قرض ‌بپرهیزید که ‌غم‌ شب‌ و ذلت ‌روز است‌ . (کنز العمال‌)  

۴۰٫ از مدح‌کردن ‌بپرهیزید که ‌مانند سربریدن ‌است‌ .

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!

Print Friendly, PDF & Email • درباره ابوالفضل سعيديفر

  ِی کریمی که بخشنده ی عطایی، و ِی حکیمی که پوشنده ی خطایی، و ِی صمدی که از ادراکِ خلق جدایی، و ِی احَدی که در ذاتُ صفات، بی همتایی، و ِی خالقی که راهنمایی، و ِی قادری که خدایی را سزایی؛ جانِ ما را خود دِه، و دلِ ما را هوای خود دِه، و چشمِ ما را ضیای خود دِه، و ما را آن دِه که آن بِه، و مَگُذار ما را به کِهُ مِه. به نامه خدا. ابوالفضله سعیدیفر، متولده ساله 1380 هستم. در شهرستانه ساوه، واقع شده در استانه مرکزی زندگی میکنم. هم اکنون، مشغول به تحصیل در پایه ی دهم هستم. علایقه من، خدمت به همنوعان، آموختنه زبانه انگلیسی، خواندنه اشعاره زیبا، رمان و فیلمهای جذاب، یادگیریه بیشتره کامپیوتر و موبایل و تا حدودی بازیهای کامپیوتری هستند. از اینکه در کناره شما هستم، خرسندم و آرزوی پیروزی، موفقیت، شادکامی، سربلندی، سر افرازی و عاقبت بخیری برایه همه ی شما، دوستانه محترم دارم. راههای ارتباطی، تنها در صورته نیاز: ایمیل: abolfazl.saeedifar80@gmail.com اسکایپ: abolfaz122l . خدانگهدار.
  این نوشته در دسته‌بندی نشده, مذهبی ارسال و , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

  10 پاسخ به ۴۰ حدیث از حضرت محمد (ص)

  1. ثنا می‌گوید:

   سلام واقعً ممنون بخاطر پستهای عالیتون حال و هوای سایت با زحمات شما خیلی مناسب این روزها شد مخصوصً این احادیث که زیبان و بعضیاش منو به فکر فرو برد.اگر توی کتابهایی که گذاشتم این مطالبی هم که شما گذاشتید یه وقتی بود به بزرگواری خودتون حلال کنید من هنوز نخوندمشون ولی از سایت خوبی گرفتم قطعً هم حق مطالب شما محفوظ و ادا شدست اجرتون با این عزیزان بزرگوار و منشا رحمت الهی

   • سلام ثنا خانم.
    منم از شما بابت پستهایی که گذاشتید تشکر میکنم.
    کتابهای شما هم خوب بود.
    بعدشم اگه ی وقتی مطالب من تو کتب شما یا مطالب شما کمی از اون تو مطالب من بود ی موقع خدایی نکرده فکر نکنید کپی هست. بالاخره پیش میاد. شما در این مورد کاری نکردید که من بخوام ببخشمتون. بازم ممنون از شما بابت کامنت. التماس دعا.

  2. بهنام نصیری بهنام نصیری می‌گوید:

   سلام
   همه شون عالی بودند
   اما
   سخته عمل کردن به اینها
   خدا کنه عامل هم باشیم

  3. فرشته می‌گوید:

   سلام!
   فوق العاده بود!
   ممنون

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green