مهارت آشپزی برای نابینایان گام هفدهم.


به نام آن که جان از او نشان یافت ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام یازدهم.


شکر و سپاس و منت و عزت خدای را پروردگار خلق و خداوند ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام هفتم.


به نام آن که ما را زندگی داد،
وزان بس مژده پایندگی داد.
سلام و هزاران ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام پنجم.


به نام خداوند باران، نقل و تگرگ،
نفس های باد و تپش های برگ.
سلام.
امروز هم خدا توفیق داد تا ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام چهارم.


به نام مناسب ترین واژه ها،

به رسم محبت به نام خدا.

سلام. سلامم رو در نابترین ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام سوم


به نام خدایی که در همین نزدیکیست.

سلام و هزاران سلام تقدیم به ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارتهای آشپزی برای نابینایان، گام دوم


سرآغاز گفتار، نام خداست
که رحمت گر و مهربان، خلق راست

سلامی از سر دوستی، تقدیم به ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارتهای آشپزی برای نابینایان، گام اول.


به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست.

سلامی به گرمای خورشید تابستان تقدیم حضور عزیزانی ادامه ی مطلب…

۶ نفر این پست رو پسندیدن!