اولین پست من :، معرفی خودم


به نام خدایی ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

اولین پست من. معرفی خودم، و بعدش هم، طرح معمای این هفته


سلام به دوستای گل شب روشنی خودم. ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

نخستین افتخار من در گذاشتن پست, انس با قرآن


سلامی چو بوی خوش آشنائی،

بدان مردم دیده ی روشنائی.

درودی چو نور دل پارسایان،

بدان شمع خلوتگه پارسائی.

نمیبینم از همدمان ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!