جملک, قسمت سیزدهوم


بهشت جاییست که در آن پلیس هایش بریتانیایی باشند، آشپزهایش ایرانی، صنعت کارهایش آلمانی وکارگرانش چینی عاشقانش فرانسوی، ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!