عشق و زندگی تاریخ مصرف داره


روز دادگاه بود ومنصور میتونست از همسرش جدا بشه.منصور با خودش زمزمه کرد چه دنیای عجیبی دنیای ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!