شهادت جانگداز امام حسن عسکری (ع)


معتمد عباسى که همواره از محبوبیت و نفوذ معنوى امام در جامعه نگران بود، چون دید توجه مردم به امام روز بروز بیشتر مىشود و زندان و اختناق و مراقبت تاثیر معکوس
دارد، سرانجام به همان شیوه مزورانه دیرینه متوسل ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!