شکستگی دست و پا و آتل بندی به شیوه ی درست


مهمترین و بیشترین آسیب وارده در حوادث آسیب به سیستم استخوانی و اسکلتی است چون این سیستم تمامی بدن را فراگرفته و نقش اصلی را در نگهبانی ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!