مهارت آشپزی برای نابینایان گام بیستم-خداحافظی.


به نام خدایی که در همین نزدیکیست.
سلام و هزاران درود تقدیم دوستان ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام هجدهم.


به نام خداوند نیکوسرشت
که در جهان بذر ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام هفدهم.


به نام آن که جان از او نشان یافت ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!

مهارت آشپزی برای نابینایان گام سیزدهم.


به نام یگانه خالق هستی.
فلک را رکن آرامش شکسته،
زمین از اشک غم ، ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!