نخستین افتخار من در گذاشتن پست, انس با قرآن


سلامی چو بوی خوش آشنائی،

بدان مردم دیده ی روشنائی.

درودی چو نور دل پارسایان،

بدان شمع خلوتگه پارسائی.

نمیبینم از همدمان ادامه ی مطلب…

۵ نفر این پست رو پسندیدن!