گلچینی از پیامکهای زیبا


از ۴JOK.COM

دعــــا کـــردن خـــوب است
مـــداومت در دعـــا بهتــــــر!

چـــون میـــــخ هرگـــــز با اولیــــن ضـــربه چکـــش فرو نمــــی رود!
همیشه ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!