دریافت جدیدترین نسخه جاز به همراه فایلهای مکمل و پشتیبانی از tandem