نتایج مسابقات، تا پایان مرحله گروهی


- 3,632 بازدید

شب روشنیهای عزیز سلام
سعی ما بر این است که پایان هر روز از مسابقات، نتایج بازیها و صبح روز بعد آن، جدول گروهها بروز شود.
ضمنا ما هنوز و هر روز، منتظر دلگرمیها و احتمالا کری خواندنهای شما در این پست، هستیم.
جا دارد از همینجا، از حسین آذری که بینهایت ما را یاری داده و اگر او نبود، این مسابقات برگزار نمیشد، و همچنین از سایر عزیزان، از جمله شهاب فروزش عزیز،تشکر کنم و دست تک تکشان را میفشارم.
دوستان! خواهش میکنم از ما نخواهید که داوران را معرفی کنیم. این، هم برای ما و هم برای شما بهتر است.
اصلا به بیان این میپردازم که این مسابقات، ناظم و کنترل کننده دارد، نه داور. چون داوری در این مسابقات، معنا ندارد و حتی بدون داور هم نتیجه رقم میخورد.
داور خود پلی روم است، ما فقط ضابط و ناظم و پلیس مسابقات را در اختیار داریم. نه داور. چون کسی نمیتواند تصمیمات چیزی را عوض کند که رباط است و از محاسبات خشکش، خطایی سر نمیزند.
پس این شما و این هم نتایج بازیها تا پایان روز آخر

گروه اول:

 

 1. بازی ۱: alireza.nosrati 15 – 22 maaraul 09, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰اسکوپا: ۷ – ۹
 2. بازی ۷: abolfazl.saeedifar 15 – 24 beeldeercheen 09, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۸
 3. بازی ۳۶: alireza.nosrati 15 – 22 beeldeercheen 11, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۸
 4. بازی ۴۰: abolfazl.saeedifar 21 – 8 palangsooratee 11, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۲
 5. بازی ۷۴: palangsooratee 25 – 22 beeldeercheen 13, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۹
 6. بازی ۷۹: abolfazl.saeedifar 23 – 20 maaraul 13, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۹ – ۱۰
 7. بازی ۹۹: alireza.nosrati 22 – 19 palangsooratee 15, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۶
 8. بازی ۱۰۶: beeldeercheen 24 – 13 maaraul 15, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۱۳ – ۴
 9. بازی ۱۳۶: alireza.nosrati 28 – 24 abolfazl.saeedifar 17, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۱۲ – ۱۳
 10. بازی ۱۴۱: palangsooratee 22 – 19 maaraul 17.11.1392 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۹ – ۸

 

گروه دوم

 

 1. بازی ۳: saman.nikooparast 14 – 22 afsoon 09, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ تعداد اسکوپا: ۵ – ۸
 2. بازی ۱۲: chakavakfree 17 – 22 mmgh67 09, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰اسکوپا: ۶ – ۱۳
 3. بازی ۳۷: saman.nikooparast 21 – 0 aliasghar 11, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 4. بازی ۴۷: chakavakfree 11 – 21 afsoon 11, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۵ – ۶
 5. بازی ۶۶: saman.nikooparast 21 – 0 mmgh67 13, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 6. بازی ۷۰: aliasghar 0 – 21 afsoon 13, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 7. بازی ۹۸: chakavakfree 21 – 0 aliasghar 15, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 8. بازی ۱۰۵: afsoon 23 – 19 mmgh67. 15, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۴
 9. بازی ۱۳۱: aliasghar 15 – 21 mmgh67 17, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا:۷ – ۸
 10. بازی ۱۴۲: chakavakfree 24 – 27 saman.nikooparast 17, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۱۱

 

گروه سوم:

 

 1. بازی ۶: farzad 19 – 21 artiman 09, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰اسکوپا: ۱۰ – ۶
 2. بازی ۱۳: same 21 – 14 oliver 09, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۶
 3. بازی ۳۴: same20 – 23 artiman 11, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۹ – ۱۰
 4. بازی ۴۴: farzad 26 – 15 bahaar110. 11, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۵
 5. بازی ۶۷: farzad 22 – 10 oliver 13, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۴
 6. بازی ۷۵: bahaar110 12 – 22 artiman 13, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۳
 7. بازی ۱۰۳: artiman 25 – 16 oliver 15, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۶
 8. بازی ۱۱۰: same 22 – 18 bahaar110. 15, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۵
 9. بازی ۱۳۳: bahaar110 -21 – -21 oliver 17, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 10. بازی ۱۳۷: same 15 – 21 farzad 17, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۶ – ۶

 

گروه چهارم:

 

 1. بازی ۸: siamakno 4 – 21 mars44. 09, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰اسکوپا: ۱ – ۹
 2. بازی ۱۴: kolbeh 25 – 13 abdi 09, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۹ – ۵
 3. بازی ۴۲: kolbeh 21 – 0 pistachio 11, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 4. بازی ۴۸: siamakno 16 – 21 abdi 11, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۲ – ۹
 5. بازی ۶۸: pistachio 17 – 23 abdi 13, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۸
 6. بازی ۷۱: kolbeh 21 – 23 mars44. 13, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۵
 7. بازی ۹۷: abdi 24 – 13 mars44. 15, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۴
 8. بازی ۱۰۹: siamakno 0 – 21 pistachio 15, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 9. بازی ۱۲۹: siamakno 0 – 21 kolbeh 17, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 10. بازی ۱۳۸: pistachio 0 – 21 mars44. 17, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰

 

گروه پنجم:

 

 1. بازی ۲۲: miladnosrati 22 – 12 majid 10.11.1392 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۳
 2. بازی ۳۰: tizchang21 – 9 khorshidezard 10, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۳
 3. بازی ۵۲: miladnosrati 21 – 6 khorshidezard 12, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۶ – ۵
 4. بازی ۵۸: tizchang 22 – 16 loobiiayehsehraameez 12, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۹ – ۵
 5. بازی ۸۸: loobiiayehsehraameez 12 – 22 khorshidezard 14, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۴ – ۱۰
 6. بازی ۹۳: tizchang 21 – 0 majid 14, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 7. بازی ۱۱۶: miladnosrati 17 – 24 loobiiayehsehraameez 16, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۱۰
 8. بازی ۱۲۶: khorshidezard 17 – 21 majid 16, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۷ – ۱۰
 9. بازی ۱۴۸: miladnosrati 0 – 21 tizchang 18, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 10. بازی ۱۵۶: loobiiayehsehraameez 22 – 15 majid 18, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۴

 

گروه ششم:

 

 1. بازی ۲۳: mamalaamrikayi 0 – 21 tiny 10, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 2. بازی ۲۸: icecreem 21 – 17 mmina 10, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۵
 3. بازی ۵۵: mamalaamrikayi 0 – 21 saeed.sharifi 12, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 4. بازی ۶۲: icecreem 8 – 22 tiny 12, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۲ – ۹
 5. بازی ۸۷: saeed.sharifi 14 – 25 tiny 14, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۵ – ۷
 6. بازی ۹۶: mamalaamrikayi 0 – 21 mmina 14, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا ۰ – ۰
 7. بازی ۱۱۵: tiny 22 – 25 mmina 16, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۸
 8. بازی ۱۲۵: icecreem 12 – 21 saeed.sharifi 16, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۴ – ۱۰
 9. بازی ۱۵۰: icecreem 21 – 0 mamal.aamrikayi 18, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 10. بازی ۱۵۴: saeed.sharifi 19 – 21 mmina 18, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۹ – ۱۲

 

گروه هفتم

 

 1. بازی ۲۱: kaarvand 12 – 21 pouya 10, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۳ ۰ ۸
 2. بازی ۳۱: aryana 27 – 23 ghandeasal 10, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۱۲
 3. بازی ۵۷: aryana 5 – 24 raheem-dj 12, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۹ – ۳
 4. بازی ۶۴: kaarvand 21 – 14 ghandeasal 12, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا:۵ – ۸
 5. بازی ۸۴: raheem-dj 21 – 6 ghandeasal 14, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۳ – ۴
 6. بازی ۹۱: aryana 16 – 22 pouya 14, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۴ – ۷
 7. بازی ۱۱۷: ghandeasal 0 – 21 pouya 16, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 8. بازی ۱۲۸: kaarvand 23 – 16 raheem-dj 16, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۶
 9. بازی ۱۴۶: raheem-dj 12 – 24 pouya 18, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۵ – ۷
 10. بازی ۱۵۸: kaarvand 21 – 7 aryana 18, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۷ – ۴

 

گروه هشتم:

 

 1. بازی ۲۰: taraneh 21 – 17 neggin 10, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۱۲ – ۶
 2. بازی ۳۲: shadi 24 – 27 david255 10, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۹ – ۱۴
 3. بازی ۵۳: shadi 24 – 8 hossein.azari 12, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا:۱۱ – ۱
 4. بازی ۶۱: taraneh 21 – 23 david255 12, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۷ – ۶
 5. بازی ۸۳: shadi 15 – 22 neggin 14, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۳ – ۱۲
 6. بازی ۹۵: hossein.azari 22 – 12 david255 14, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۳
 7. بازی ۱۱۹: david255 12 – 22 neggin 16, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۳ – ۹
 8. بازی ۱۲۷: taraneh 13 – 21 hossein.azari 16, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۷
 9. بازی ۱۴۵: hossein.azari 23 – 18 neggin 18, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۵
 10. بازی ۱۵۷: taraneh 19 – 22 shadi 18, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۸

 

گروه نهم:

 

 1. بازی ۴: reza.gh 23 – 12 mohsen 09, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰اسکوپا: ۷ – ۴
 2. بازی ۱۱: mahdi.saadat 21 – 0 scada 09, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰اسکوپا: ۰ – ۰
 3. بازی ۳۵: mahdi.saadat 21 – 19 shahab 11, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۹
 4. بازی ۴۵: reza.gh 20 – 23 scada 11/11/1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۷
 5. بازی ۶۹: mahdi.saadat 19 – 23 mohsen 13, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۱۲
 6. بازی ۷۸: shahab 25 – 8 scada 13, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۶ – ۴
 7. بازی ۱۰۱: scada 22 – 16 mohsen 15, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰اسکوپا: ۶ – ۳
 8. بازی ۱۰۷: reza.gh 17 – 21 shahab 15, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰اسکوپا: ۷ – ۸
 9. بازی ۱۳۶: shahab 12 – 22 mohsen 17/11/1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۴
 10. بازی ۱۴۴: reza.gh 27 – 10 mahdi.saadat 17, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۱۳ – ۵

 

گروه دهم:

 

 1. بازی ۵: mohammadrezakhooshi 13 – 24 eelam 09, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ تعداد اسکوپا ۶-۹
 2. بازی ۱۰: hamid 22 – 15 ali98. 09, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۶ – ۶
 3. بازی ۳۳: mohammadrezakhooshi 25 – 23 ali98. 11, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰اسکوپا: ۹ – ۹
 4. بازی ۴۳: hamid 25 – 21 sahel 11, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۶
 5. بازی ۶۵: sahel 0 – 21 ali98. 13, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 6. بازی ۷۷: hamid 22 – 26 eelam 13, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۱۴ – ۸
 7. بازی ۱۰۰: mohammadrezakhooshi 0 – 21 sahel 15, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 8. بازی ۱۰۹: eelam 26 – 6 ali98. 15, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۳
 9. بازی ۱۳۰: sahel 12 – 25 eelam 17, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۴ – ۸
 10. بازی ۱۳۹: mohammadrezakhooshi 19 – 23 hamid 17, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۱۲

 

گروه یازدهم:

 

 1. بازی ۲: rosegame 15 – 23 orumieh 09, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۴- ۹
 2. بازی ۱۶: minoo 21 – 10 mohammad 09, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۵
 3. بازی ۳۸: rosegame 23 – 25 mohammad 11, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۱۲
 4. بازی ۴۶: minoo 15 – 22 ali.hazrati 11, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰اسکوپا: ۸ – ۷
 5. بازی ۷۳: minoo 21 – 16 orumieh 1.311.1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۴
 6. بازی ۸۰: ali.hazrati 18 – 24 mohammad 13, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۶ – ۹
 7. بازی ۱۰۲: rosegame 19 – 21 ali.hazrati 15, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۹ – ۸
 8. بازی ۱۱۱: mohammad 21 – 15 orumieh 15, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۹ – ۸
 9. بازی ۱۳۴: ali.hazrati 21 – 15 orumieh 17, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۶
 10. بازی ۱۴۰: rosegame 11 – 24 minoo 17, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۴ – ۷

 

گروه دوازدهم:

 

 1. بازی ۹: mehdighaderi1378 0 – 21 parinaz 09, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 2. بازی ۱۵: aaraz 23 – 1 beyadedoost2. 09, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۵ – ۱
 3. بازی ۳۹: mehdighaderi1378 0 – 21 taha 11, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 4. بازی ۴۱: aaraz 19 – 21 parinaz 11, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰اسکوپا: ۹ – ۵
 5. بازی ۷۲: mehdighaderi1378 -21 – -21 beyadedoost2. 13, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 6. بازی ۷۶: taha 21 – 0 parinaz 13, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 7. بازی ۱۰۴: aaraz 28 – 16 taha 15, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۱۴ – ۶
 8. بازی ۱۱۲: parinaz 10 – 24 beyadedoost2. 15, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا:۷ – ۷
 9. بازی ۱۳۲: aaraz -21 – -21 mehdighaderi1378. 17, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰اسکوپا: ۰ – ۰
 10. بازی ۱۴۳: taha 21 – 0 beyadedoost2. 17, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰

 

گروه سیزدهم:

 

 1. بازی ۲۴: helya 21 – 12 hafez 10, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۹ – ۳
 2. بازی ۲۵: aa-taa 16 – 21 luckyman 10, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۷ – ۶
 3. بازی ۵۱: aa-taa 24 – 5 hafez 12, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۵
 4. بازی ۶۳: helya 26 – 19 fotouhi 12, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۱۱- ۷
 5. بازی ۸۶: helya 21 – 0 luckyman 14, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 6. بازی ۹۲: fotouhi 0 – 21 hafez 14, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 7. بازی ۱۲۱: haafez 23 – 10 luckyman 16, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۴ – ۶
 8. بازی ۱۲۴: aa-taa 25 – 20 fotouhi 16, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۶
 9. بازی ۱۴۷: aa-taa 22 – 17 helya 18, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۷
 10. بازی ۱۵۵: fotouhi 23 – 21 luckyman 18, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۶

 

گروه چهاردهم:

 

 1. بازی ۱۸: amirhossein 0 – 21 chakkosh 10, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 2. بازی ۲۶: fatemeh_asemani 21 – 23 aerfaan 10, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰اسکوپا: ۶ – ۱۰
 3. بازی ۵۰: fatemeh_asemani 21 – 24 vahid.khorshidi 12, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۵ – ۱۱
 4. بازی ۵۴: amirhossein 16 – 22 aerfaan 12, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۶ – ۱۳
 5. بازی ۸۵: vahid.khorshidi 21 – 23 aerfaan 14, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۱۱ – ۷
 6. بازی ۹۴: fatemeh_asemani 21 – 5 chakkosh 14, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۷ – ۳
 7. بازی ۱۱۳: aerfaan 22 – 15 chakkosh 16, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۵
 8. بازی ۱۲۰: amirhossein 24 – 6 vahid.khorshidi 16, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۳
 9. بازی ۱۵۲: vahid.khorshidi 13 – 25 chakkosh 18, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۹ – ۶
 10. بازی ۱۶۰: amirhossein 15 – 25 fatemeh_asemani 18, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۹ – ۵

 

گروه پانزدهم:

 

 1. بازی ۱۷: earth 19 – 21 saeed-sj 10, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۶ – ۹
 2. بازی ۲۷: rahim123 21 – 9 izady 10, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰اسکوپا: ۰ – ۰
 3. بازی ۵۶: rahim123 23 – 19 saeed-sj 12, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۹ – ۸
 4. بازی ۵۹: earth 18 – 21 samaneh156. 12, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۵ – ۱۰
 5. بازی ۸۲: saeed-sj 11 – 21 samaneh156. 14, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۴ – ۷
 6. بازی ۹۰: earth 21 – 0 izady 14, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 7. بازی ۱۱۸: saeed-sj 21 – 0 izady 16, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰اسکوپا: ۰ – ۰
 8. بازی ۱۲۲: rahim123 17 – 21 samaneh156. 16, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۴ – ۹
 9. بازی ۱۴۹: samaneh156 21 – 0 izady 18, 11, 1393 ساعت ۱۹:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 10. بازی ۱۵۹: rahim123 21 – 17 earth 18, 11, 1393 ساعت ۲۲:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۴

 

گروه شانزدهم:

 

 1. بازی ۱۹: neeusha 23 – 18 amirali 10, 11, 1393 ساعت ۱۸:۳۰٫ اسکوپا: ۱۰ – ۴
 2. بازی ۲۹: amirfj -21 – -21 hoseingholami77. 10, 11, 1393 ساعت ۲۲:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 3. بازی ۴۹: amirfj 21 – 0 amirali 12, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 4. بازی ۶۰: neeusha 23 – 12 seleena 12, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۵
 5. بازی ۸۱: neeusha 21 – 0 hoseingholami77. 14, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 6. بازی ۸۹: seleena 21 – 15 amirali 14, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰٫ اسکوپا: ۸ – ۵
 7. بازی ۱۱۴: amirali 21 – 0 hoseingholami77. 16, 11, 1393 ساعت ۱۸:۰۰٫ اسکوپا: ۰ – ۰
 8. بازی ۱۲۳: amirfj 11 – 21 seleena 16, 11, 1393 ساعت ۲۱:۳۰٫ اسکوپا: ۸ – ۶
 9. بازی ۱۵۱: amirfj 23 – 21 neeusha 18, 11, 1393 ساعت ۱۹:۳۰٫ اسکوپا: ۷ – ۷
 10. بازی ۱۵۳: seleena ? – ? hoseingholami77. 18, 11, 1393 ساعت ۲۱:۰۰

 

 

 

۱۳ نفر این پست رو پسندیدن!

Print Friendly, PDF & Email

درباره مدیریت سایت شب روشن

این کاربر، هویت واقعی نداشته و صرفا از آن، برای اطلاعرسانیها و پستهای مدیریتی سایت استفاده میشود. www.shaberoshan.ir
این نوشته در اخبار, اطلاع رسانی, مسائل مربوط به نابینایان عزیز, مسابقه ارسال و , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

93 پاسخ به نتایج مسابقات، تا پایان مرحله گروهی

 1. سلام بر مدیران سایت شب روشن انشا الله که این جام به خوبی و بدون مزاحمت برگزار بشه

 2. شهاب می‌گوید:

  سلام بر بهنام جان و حسین آذری عزیز
  من میدونم که چه کاره تاقت فرسایی رو انجام دادید
  واقعا خسته نباشید

 3. سعید پناهی سعید پناهی می‌گوید:

  سلام بر حسین و بهنام عزیز.
  واقعا از زحمتی که کشیدین بی نهایت ممنونیم.
  سپاس.
  ما که باختیم.
  هههه.

 4. امیر رضا رمضانی می‌گوید:

  سلام به بهنام و حسین
  حسین دستت درد نکنه برا اینکه سختی کشیدی, بهنامم دمت گر برا انتشار و اتلاعرسانی

 5. orumieh می‌گوید:

  با نام خداوند عزیز متعال.
  بسیار بسیار بسیار زحمت کشیدید و متحمل سختی و رنج گردیدید.
  امیدوارم نه که یقین دارم با یاری ایزد منان با برگزاری مسابقه به نحو احسن گنج این رنج نیز شاملتان گردد. مخصوصا که به پیشنهاد این بنده سراپا تقصیر ترتیب اثر دادید و فایل زمان بندی مسابقه را برای دانلود قرار دادید. باز هم ممنون و سپاسگزارم.
  پیروز و سرفراز باشید.

 6. سامان نیکوپرست می‌گوید:

  با درود.
  خدا قوت خدمت کادر مدیریتی شب روشن و کلیه عزیزانی که در راستای برگزاری این جام متحمل زحمت شده و کار های مربوطه را به نحو احسنت انجام میدهند.
  هدف از این نوشته مطرح کردن مشکلی که این جانب در مورد این جام دارم و پیشاپیش امید همکاری از طرف کادر مدیریت دارم.
  با توجه به این نکته که این جانب مشغول به کار در واحد حراست شهرداری میباشم و امکان به وجود آمدن اختلالات در زمانبندی و برخورد زمان مسابقات با شیفت کاری پیشبینی میشود، لذا از عزیزان تقاضای همکاری با این جانب و حد المقدور در صورت امکان با در نظر گرفتن شرایط بنده راه کاری ارائه نمایند.
  لازم به ذکر است که این جانب با در نظر گرفتن و مطالعه قوانین مربوط به مسابقات، درخواست همکاری مینمایم.
  با تشکر: سامان نیکو پرست

  • بهنام نصیری بهنام نصیری می‌گوید:

   سامان جان
   اولا ممنون از همکاریت
   بعدش اینکه اگه شما بخوای تو برنامه بازیهات تغییری داده بشه، x میخواد، y میخواد، a میخواد، و سه نقطه
   و این یعنی بهنام و حسین
   گوشتون کر و دندتون نرم، برنامه نویسی از اول.
   برا ما انجام دادنش کاری نداره
   اما به عقیده شما، این بینظمی نیست؟

 7. میلاد نصرتی میلاد نصرتی می‌گوید:

  جانم.‏ چه اسکوپایی بزنیم ما.‏ از اولین بازی که خیالم راحته

 8. orumieh می‌گوید:

  و دوباره سلام.
  سامان خان، اگر به قضیه اینطور عنایت کنیم، هرکدام از ما به نوعی درگیر کار و زندگی هستیم. اگر به قول آقا بهنام بخواهیم زمان بازی ها را دچار اینچنین تغییر هایی کنیم بایستی تا آخر سال نود و چهار بنشینند و فقط و فقط برای بازیها برنامه بنویسند که خود می دانی چقدر غیر ممکن و محال خواهد بود.
  در کنار این (مثلا طرفداری) یک پرسش نیز داشتم و آن این که در این جا هم تا شروع بازیها لیست انتظار به کار خواهد آمد و یا با زمان بندی این لیست هم باطل شد. باز ممنون و باز خسته نباشید.

 9. مهدی سعادت می‌گوید:

  سلام بهنام جان و حسین جان.
  من روز دوشنبه عازم مشهد مقدس هستم. احتمالا در بازی با محسن نتوانم حضور پیدا کنم.
  اگه میشه یه فکری به حال من بنمایید. فقط این بازی هست.
  اگر هم نمیشه توی قطار یه جوری میام و بازی میکنم. کاش TTS ها واقعا بودن تا از اینترنت همراه اونا استفاده میکردم

 10. امیر رضا رمضانی می‌گوید:

  خوب در مورد اخلال در نحوه انجام بازیها
  از نظر من, این زمان بهترین زمانه, چرا که اگه بخاد تو صبح باشه اکثرا همه کار دارن و اگرم بخواد دیر بشه تا دیر وقت باید بازیا انجام بشه
  به علاوه اینکه منم خودم کلی کار دارم که برا انجام بازیا باید بزنم ازشون

 11. میلاد نصرتی میلاد نصرتی می‌گوید:

  من هم نظر آقای اکبرنژاد رو لایک میکنم.‏ من خودم به خاطر دهه ی فجر هر روز ساعت ‏۱۸‏ تمرین موسیقی دارم.‏ ولی لزومی نمیبینم دوباره دوستان رو به زحمت بندازم یا در روند اجرای مسابقه خللی وارد کنم

 12. سامان نیکوپرست می‌گوید:

  با سلام.
  باور کنید بنده قصد اخلال در بازی ها رو ندارم.
  فقط فکر کردم که اگه مشکلم رو مطرح کنم دوستان راهی پیدا خواهند کرد.
  یک پرسش: آیا نسخه آندروید پلیروم وجود دارد؟ و آیا برای ما دسترس پذیر هست؟
  سپاس.

  • بهنام نصیری بهنام نصیری می‌گوید:

   نه آقا سامان
   کسی خدای نکرده نمیگه شما قصد اخلال در بازیها رو داری
   فقط میگیم اگه بخوایم شما رو جا به جا کنیم، اونوقت حق بقیه ضایع میشه.
   درباره اون سؤالاتون هم بگم که نه
   نسخه اندرویدی وجود نداره
   اما برخی از دوستان، با اندروید، از طریق وب بازی میکنند.
   بهم گفته بود که آموزششو میذاره
   انشا الله منتظر اون آموزش باشید

 13. میلاد نصرتی میلاد نصرتی می‌گوید:

  ی چیز دیگه یعنی خوب یا بد؟ ی توضیحاتی بدی من الان افکارم مشمئز شده.

 14. آرتیمان می‌گوید:

  سلام دوستان ببخشید دیر به این پست سر زدم یه سوال اشکالی نداره که دوتا از بازیای من ساعت ۱۹ هست

 15. آرتیمان می‌گوید:

  درود بر تو من شرمنده هستم که اشتباه کردم اشتباه از من بود ببخشید

 16. شهاب می‌گوید:

  سلام
  از امروز مسابقات شروع میشه
  ما که به شدت حریف میطلبیم
  آقای سعادت مواظب خودت باش چون بد طور شکست میخوری شکی درش نیست خخخخخخخخ
  یا شما آقای نصیری با چه امیدی میخای تو این مسابقات شرکت کنی ؟
  البته خب بازی ها زنگ تفریح هم میخان.
  یا شما آقای رمضانی برو برنامتو بنویس تو رو چه به مسابقات پلی روم
  شما آقای پناهی که هیچی در موردتون نمیشه گفت
  خوش به حاله هم گروهی هات
  یا شما آقای آذری
  اول برو مسابقات تدارکاتی رو ببر بعد بیا اینجا خخخخخ
  خب و در آخر آقای پلنگ صورتی
  خبر رسیده بود که به رحمت ایزدی پیوستی
  امیدوارم که این خبر درست باشه و در مسابقات نتونی شرکت کنی
  و حالا هم اگه زنده بودیدو شرکت کردی خیلی مهم نیست چون شک ندارم از گروهت حتی بالا هم نمیایی.
  خخخخخ حریف میطلبم

 17. afsoon می‌گوید:

  عالی بود
  به خصوص که بردم
  خدا قوت همگی
  بابای تا برد بعدی

 18. شهاب می‌گوید:

  سلام بهنام جان نه اصلا این حرفو نزن من که هیچ کاری نکردم
  تمام زحمت هارو شما کشیدین
  ولی از این حرفا که بگزریم سخن برد من در آینده خوش تر است

 19. سامان نیکوپرست می‌گوید:

  سلام. وقت بخیر.
  قوانین: شکل میگیرند، ثبت میشوند، اجرا میشوند، اما شدت و حدت دارد. تبصره نیز جزو قوانین است که میتواند مواردی را تخصیص بزند.
  امیدوارم کادر مدیریت در اجرای قوانین موفق و پیروز باشد و روابط بر ضوابط ارجحیت نداشته باشد.
  گر چه محال ممکن است اما دوستان صاحب نظر بررسی خواهند کرد و جهل به قوانین را نادیده خواهند گرفت. زمانی که خانم چکاوک رفتند من فقط پرسیدم چی شد! همین. بعد از بازی پرت شدم بیرون.
  در صورتی که دوستان دیگر که حرف میزدند، ناظر محترم پیغام سکوت میداد.
  نیاز به بررسی نیست اما what must be, must be.
  ارادت مند همه دوستان.

  • بهنام نصیری بهنام نصیری می‌گوید:

   جناب سامان خان
   به خدا این حرفتون خیلی برا ما سنگینه عزیزم
   شما یه بار حرف زدین، داور گفت سکوت
   برا دومین بار انداختت بیرون
   طبق قانون
   اگه رابطه بر ضابطه ترجیح میداشت، وقتی تو بازی پایانی به داور گفتم درو وا کن بذار منم بیام، برا منم نمینوشت سکوت
   خیلی ممنون از تذکر، اما بهتره اینقدر راحت ما رو به رابطه بازی متهم نکنید.
   قبول کنید برامون سخته که بعد یه روز نفسگیر، در حالی که هنوز چیزی نشده، به رابطه بازی متهم بشیم.
   اما اگر کوتاهی هم صورت گرفته، من از طرف کادر اجرایی بازی، عذرخواهی میکنم و آن را سر کوتاهی میگذارم، نه رابطه بازی

   • سامان نیکوپرست می‌گوید:

    با سلام مجدد.
    عذر خواهی بنده رو پذیرا باشید. باور کنید چون بازی هم گروهی هایم بود از اهمیت زیادی حد اقل برای من برخوردار بود.
    اما خوب کمی رنجیده خاطر شدم و همین جا عذر خواهی میکنم.
    like
    خسته نباشی مرد.

 20. سلام بر تک تک دوستان روز اول برگزار شد به کسانی که برنده شدن تبریک میگم امیدوارم این رقابت به خوبی و خوشی برگزار بشه و هر کس که برنده شدند تبریک میگم و امیدوارم این رقابتها به خوبی و خوشی برگزار بشه و پایان آن همراه باشد با خوبی خوشی رفاقت و امیدوارم هر کس که لیاقت داره اول بشه

 21. میلاد نصرتی میلاد نصرتی می‌گوید:

  خوب خوب خوووووووووووب؟ برید کنار که اومدم.‏ میبینم که شهاب داره قلنبه سلنبه حرف میزنه.‏ داداش یادته اون بازی تیمی که ی طرف من و تو و پلنگ صورتی بودیم و ی طرف تام و جری و امیرحسین و خانم سمانه؟ آخرش هم با اشتباهات جناب عالی باختیم؟ دوستان تو اسکایپ بودیم و من و شهاب و تام و جری و امیرحسین داشتیم حرف میزدیم و این آقا کارتهاشو میگفت

 22. میلاد نصرتی میلاد نصرتی می‌گوید:

  آره دیگه نمیدونه که

 23. حافظ حسینی می‌گوید:

  با درود و تشکر از دست اندر کاران سایت شب روشن به خاطر اجرای این مسابقات جذاب. ولی من باید بگویم شما با تمام تلاشی که در جهت بهتر بودن این مسابقات انجام داده اید هنوز نقصی وجود دارد و مشکل عدم توانایی داور در بر قراری نظم است من امروز که بازی داشتم داور پیش از شروع بازی بازی را private کرد ولی پس از شروع آن را public نمود مشکلی که باعث به هم خوردن تمرکز من شد. علاوه بر آن من دیدم که هر داوری به طور سلیقه ای و هر زمان که می خواهد آن را private می کندو در اصل قانون خاصی برای آن وجود ندارد و یکی دیگر از مشکلات برخورد ضعیف داوران با تماشا گران است که وقتی کسی مزاحمت ایجاد می کند به گفتن سکوت اکتفا می کنند در حالی که ستا پیش ئتور بی هیچ چشم داشتی شخص را از بازی بیرون می کرد. و من در گفتاری که با سایر شرکت کنندگان داشته ام چنین حرفهایی را از آنان نیز شنیده ام. لذا خواهش مندم داوران در ابتدای بازی آن را به مدت ۵ دقیقه پیش از شروع بازی public نمایند و سپس آنهایی که دوست دارند وارد شوند و سپس پس از شروع بازی آن را مخفی کنند
  خواهشمندم ترتیب اثر داده شود.

  • بهنام نصیری بهنام نصیری می‌گوید:

   سلام حافظ جان
   شما هم خسته نباشید
   عزیزم فکر کنم شما قبل ثبت نام، موفق به خواندن قوانین نشدید.
   این قسمت از انتقادتون رو الان توضیح میدم.
   ببینید. اگر ما همان اول بازی را public بگذاریم و اجازه دهیم که همه وارد شوند، به معزل f3 برمیخوریم، چنانچه امروز، دو سه مورد پیش آمد.
   پس ما مجبوریم اول بازی را بسازیم، سپس بازیکنان را invite کنیم، سپس بازی را شروع و کارتها را پخش کنیم و بازیکن باید منتظر فرمان start بماند.
   سپس بازی را public میکنیم که تماشاگران بیایند.
   پس به این علت است که اول بازیها private و سپس public میشوند، نه به علت عدم کنترل داوران نسبت به نظم مسابقه.
   ضمنا، روال ما این است که اگر کسی بار اول صحبت کند، به او دستور سکوت داده میشود و در صورت تکرار برای بار دوم، keek و در صورت تکرار برای بار سوم ban میشود. حافظ جان! بی انصافی است اگر کسی را که برای بار اول حرفی زد، از بازی بیرون کنیم.
   در مورد بستن در بازیها هم سلیقه ای عمل نمیشود. زیرا ممکن است بازی ای که قرار است ساعت هفت شروع شود، ساعت شش و پنجاه و پنج دقیقه آغاز شود، پس طبیعتا ساعت هفت، درش بسته میشود، نه هفت و پنج دقیقه.
   اما در این خصوص، تجدید نظر خواهیم کرد.
   به هر حال، ممنون از تذکر شما.
   اما
   این هم از روز دوم
   که در پایان آن،
   اعمال سلایق نیز، به اتهامات ما افزوده شد. باشد که روز دهم، مجرم شناخته شویم.

 24. میلاد نصرتی میلاد نصرتی می‌گوید:

  خوب.‏ اولی رو بردیم.‏ برید کنار که اومدم

 25. سلام بر کادر اجرایی بازیها از طرف خودم بهتون خسته نباشید میگم و به کسانی که برنده شدند به خصوص میلاد تبریک میگم

 26. بیلدیرچین می‌گوید:

  درود بر همه دوستان زحمتکش, امیدوارم موفق باشید, در این کار و همه کارهاتون انشا الله.
  دوستان من این پست را الان دیدم! آخه منم بردم! البته خوشبختانه! بازم بهتون بابت برگذاری این مسابقه تبریک گفته و به تمامی زحمتکشان, خسته نباشید میگم.
  به امید روزهای خوش, برای همه!.

 27. ارومیه می‌گوید:

  سلام سلام و باز سلام.
  از صمیم قلبم می گویم خسته نباشید جوانهای فعال و پرکار برگزار کننده. اولا و پیش از هر چیز بگویم که یک پای فینال خودم هستم و خودم. این به کنار.
  فقط نگرانی من قطعی برق و یا اینترنت هست که هر قدر فکر میکنم از این کار نمیتوانم پیشگیری کنم. خلاصه بگویم که رقیبهای عزیز من با دوپینگ در بازیهای بعدی خواهم بود و باز میگویم یک پای فینال خودم هستم. افتاد؟ افتاد یا نه. خودم خودم.
  هاهاهاهاهاهاهاا
  مرحبا و درود بر چنین انضباطی و چنین مدیریتی.
  دست مریزاد.

 28. ارومیه می‌گوید:

  سلام. خسته نباشید. کامنت من دو قسمت داشت که منظور من از عدم انتشار قسمت دوم آن بود که اعلام همکاری کرده بودم. خب، تقصیر ما هاست که زبون جوون های را بلد نیستیم. در هر حال باز هم خسته نباشید و خدا قوت میگم به جوانان فعال و پر انرژی.

 29. حافظ حسینی می‌گوید:

  درود دستان من نگفتم عمال سلیقه میشه من میگم اینجوری هرکی دل بخواهی میشهععلاوه بر اون ون دینگ دان دنگ که موقع وارد شدن تماشا چی وقت بازی تمرکزمو به هم میرزه خداییش من تنها اینجوری نیستما. .

 30. سلام من لازم میدونم به کسانی که برنده شدند تبریک بگم و بکسانی که باختند بگم جای جبران هست
  من هر شب بعد بازیها برای تبریک گفتن به کسانی که برنده میشن اینجا سر میزنم تا هم به برندگان تبریک بگم هم به عوامل اجرایی خسته نباشید بگم
  پس هر شب یک کامنت از من در این پست منتشر خواهد شد
  در پایان باز هم به عوامل اجرایی خسته نباشید میگم و ازشان بابت برگزاری چنین جامی تشکر میکنم
  پیروز باشید

 31. میلاد نصرتی میلاد نصرتی می‌گوید:

  خوب.‏ اینم برد دوم.‏ اینطوری جلو برم ی چیزی میشم

 32. سلام! روز چهارم هم برگزار شد. جا دارد باز هم خسته نباشید بگم خدمت عوامل اجرایی و همچنین به کسانی که برنده شدن هم تبریک بگم
  راستی میلاد اگه ترشی نخوری یه چیزی میشی هان

 33. عطا می‌گوید:

  سلام بر همگی
  چه خوب.
  ما که نتایج رو دنبال میکنیم.
  ببین بهنام تو کدام آیدی هستی
  امیر رضا رو هم ندیدم.
  واقعا خسته نباشید.

 34. سلام روز پنجم هم برگزار شد باز هم به عوامل اجرایی خسته نباشید و به برندگان تبریک میگم
  در ضمن به آقایون میگم برای رو کم کنی خانمها هم که شده تلاش کنید نزارید خانمها برنده بشن
  شکلک گریه کردن خانمها در هنگام باختن
  خخخخ

 35. سلام روز ششم هم برگزار شد باز هم خسته نباشید میگم به عوامل اجرایی و به برندگان هم تبریک میگم

 36. سامان نیکوپرست می‌گوید:

  با سلام خدمت کادر مدیریتی سایت شب روشن.
  بر خود و در حد توان لازم میدانم که نهایت خسته نباشید و خدا قوت ها را تقدیم شما عزیزان نموده و بابت زحماتی که متحمل میشوید نهایت تقدیر و تشکر را خدمت شما بزرگواران تقدیم نمایم.
  در خصوص مسابقات اسکوپا مطلبی بود که باید خدمت شما عزیزان عرض کنم. گرچه باید پیشتر از اینها این نوشته به دست شما میرسید اما چه میشود کرد.
  مسابقه ای که بنا بود روز ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۳ در ساعت ۱۸:۳۰ بین بنده و جناب آقای محمد مهدی میرقاسمی انجام گیرد، بنا به دلایلی از طرف ایشان، و در حقیقت به علت مشکلاتی که برای ایشان پیش آمد منجر به باخت ایشان با نتیجه ۲۱/۰ به نفع بنده گردید.
  در صورتی که این جانب از توانایی بازی ایشان آگاه بوده و این برد را حق خود نمیدانم، لذا تصمیم گرفتم مسابقه ای با ایشان ترتیب داده و مراتب را به اطلاع کادر مدیریتی سایت شب روشن گزارش نمایم.
  لازم به ذکر است که بنده در این باب پیش قدم بوده و جناب آقای میرقاسمی هیچ گونه درخواست، اعتراض، یا هر چیزی که شبیه به این گونه مطالب است را مطرح ننمودند.
  باشد که کادر مدیریت شایسته ترین تصمیم را گرفته و آن چه صلاح است انجام دهند.
  لازم به ذکر است که این نوشته با در نظر گرفتن قوانین مصوبه از جانب کادر مدیریتی سایت شب روشن ارسال گردیده است.
  ضمناً فایل هیستوری این بازی هم موجود است که البته نمیدانم چگونه در اختیار شما قرار دهم.
  با تشکر: سامان نیکو پرست.

 37. سامان نیکوپرست می‌گوید:

  Welcome to the playroom, version 2.2.0.526. 97 players are connected at the moment.

  Information: a new surprise is now available in the functions and more menu ! You have now a friends list !

  Mmgh67 has just entered the playroom.

  Kimson has just created a new table of Dominos.

  Choose a game :

  Manisali has joined Cilginoglan and Mister Hide at a table of Dominos.

  You have joined the table.

  Wait for players to join, then press enter to start the game. Press B to add bots, and press Alt+O to set game options.

  Mohsen has joined Calson at a table of Scopa.

  The table is now private.

  Choose the person to invite :

  Cheryl has joined Cilginoglan, Mister Hide and Manisali at a table of Dominos.

  Sopralto has joined Cristina, Makxx and Mamy duck at a table of Spades.

  Kristjan112 has just created a new table of Monopoly.

  Pancake has just created a new table of Ninety nine.

  You have invited Mmgh67.

  Mmgh67 has joined the table.

  Manisali has left a table of Dominos.

  Cheryl has left a table of Dominos.

  Saman.nikooparast says: سلام

  Kayip-yildiz has left a table of Scopa.

  Mmgh67 says: سلام

  Menderes has left a table of Scopa.

  Do you wish to play with default options ?

  Choose a game variant :

  Use two points ahead rule ?

  Set a score limit for victory ?

  The game starts.

  The victory is fixed to 21 points.

  the teams are: Saman.nikooparast against Mmgh67.

  Round #1. Mmgh67 shuffles the cards.

  ON the table are: a 6 of clubs, an 8 of clubs, an 8 of spades and a 9 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  Saman.nikooparast says: من قصد دارم هیستوری رو واسه شب روشن ارسال کنم. امیدوارم نتیجه هر چی که شد ترتیب اثر بدند.

  Mmgh67 says: با تشکر از سامان عزیز به خاطر این لطف و جوانمردیشان

  Saman.nikooparast says: ما با هم قرار گذاشتیم که با هم مسابقه بدیم

  Saman.nikooparast says: بحث جوان مردی نیست.

  Mmgh67 says: حرف ایشان مورد تأیید این جانب میباشد

  Saman.nikooparast says: فقط از این جور بردن ناراضی هستم دوست عزیز

  Saman.nikooparast says: شما آماده هستی؟

  Mmgh67 says: با سپاس فراوان از سامان و همچنین مدیریت شب روشن

  Mmgh67 says: بسم الله

  Mmgh67 says: من آماده ام

  Saman.nikooparast says: با نام و به امید خداوند متعال، این مسابقه مورد تأیید این جانب سامان نیکوپرست میباشد.

  Saman.nikooparast says: start

  ۶ of clubs

  ۸ of clubs

  ۸ of spades

  You collect a 6 of clubs and an 8 of clubs with an ace of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of spades with a 7 of spades.

  It’s your turn.

  ۹ of hearts

  There is no card here.

  You put a 9 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 2 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 9 of hearts and a 2 of clubs with a 4 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۹ of diamonds

  ۳ of spades

  There is no card here.

  You put a 4 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 9 of diamonds and a 4 of clubs with a 2 of spades.

  It’s your turn.

  ۳ of spades

  There is no card here.

  You put an ace of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ace of hearts

  There is no card here.

  Mmgh67 puts an ace of clubs.

  It’s your turn.

  You collect a 3 of spades, an ace of hearts and an ace of clubs with a 10 of clubs.

  Scopa !

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  You put a 3 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of hearts.

  It’s your turn.

  ۸ of hearts

  ۳ of hearts

  ۱۰ of hearts

  You collect a 10 of hearts with a 5 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of spades.

  It’s your turn.

  You collect an 8 of hearts and an ace of spades with a 6 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۳ of hearts

  ۵ of diamonds

  There is no card here.

  ۵ of diamonds

  ۳ of hearts

  You put a 9 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 9 of clubs.

  It’s your turn.

  You collect a 9 of spades with a 6 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of spades.

  It’s your turn.

  You collect a 3 of hearts, a 5 of diamonds and a 5 of spades with a 2 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 4 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۹ of clubs

  ۴ of diamonds

  There is no card here.

  ۹ of clubs

  ۴ of diamonds

  You put a 4 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 4 of diamonds and a 4 of hearts with a 7 of clubs.

  It’s your turn.

  ۹ of clubs

  There is no card here.

  You put an 8 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect an 8 of diamonds with a 7 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 10 of diamonds with a 5 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۹ of clubs

  There is no card here.

  You put a 7 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 9 of clubs with a 6 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 3 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 3 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 3 of clubs and a 10 of spades with a 2 of hearts.

  Mmgh67 collects a 7 of hearts and a 3 of diamonds.

  The round is over.

  You own the largest number of diamonds (6) and win a point.

  Mmgh67 owns the largest number of sevens (3) and wins a point.

  You own the 7 of diamonds and win a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 3.

  Mmgh67: 1.

  Next round in 15 seconds.

  Pause. Press Shift+P to start the next round.

  Round #2. Saman.nikooparast shuffles the cards.

  ON the table are: a 9 of spades, a 6 of spades, an 8 of spades and a 10 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 3.

  Mmgh67: 1.

  the victory is fixed to 21 points.

  Mmgh67 collects an 8 of spades with a 7 of clubs.

  It’s your turn.

  ۹ of spades

  ۶ of spades

  ۱۰ of hearts

  There is no card here.

  You collect a 9 of spades with a 6 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of diamonds.

  It’s your turn.

  ۶ of spades

  ۱۰ of hearts

  ۳ of diamonds

  You put an ace of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 6 of spades and an ace of diamonds with an 8 of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 7 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 10 of hearts with a 5 of spades.

  It’s your turn.

  ۳ of diamonds

  ۷ of diamonds

  There is no card here.

  ۳ of diamonds

  ۷ of diamonds

  You put a 9 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 9 of clubs with a 6 of diamonds.

  It’s your turn.

  ۳ of diamonds

  ۷ of diamonds

  There is no card here.

  You put a 4 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of spades.

  It’s your turn.

  You collect a 7 of diamonds and a 2 of spades with a 6 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of hearts.

  It’s your turn.

  ۳ of diamonds

  ۴ of diamonds

  ۲ of hearts

  There is no card here.

  You collect a 3 of diamonds and a 2 of hearts with a 10 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of clubs.

  It’s your turn.

  ۴ of diamonds

  ۲ of clubs

  There is no card here.

  You put a 5 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 4 of diamonds, a 2 of clubs and a 5 of clubs with a 4 of clubs.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put a 5 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of hearts.

  It’s your turn.

  You collect a 5 of diamonds with a 10 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 4 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 5 of hearts, a 3 of spades and a 4 of hearts with a 3 of clubs.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put a 2 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of clubs.

  It’s your turn.

  You put an ace of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 10 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of clubs with a 7 of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 9 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 2 of diamonds, an ace of clubs, an ace of spades and a 10 of diamonds with an ace of hearts.

  It’s your turn.

  ۹ of hearts

  There is no card here.

  You put a 9 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 4 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of diamonds with a 7 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 3 of hearts.

  Mmgh67 collects a 9 of hearts, a 9 of diamonds, a 4 of spades and a 3 of hearts.

  The round is over.

  Mmgh67 owns the largest number of cards (30) and wins a point.

  Mmgh67 owns the largest number of diamonds (7) and wins a point.

  Mmgh67 owns the largest number of sevens (3) and wins a point.

  You own the 7 of diamonds and win a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 4.

  Mmgh67: 6.

  Next round in 15 seconds.

  Pause. Press Shift+P to start the next round.

  Round #3. Mmgh67 shuffles the cards.

  ON the table are: a 5 of hearts, an ace of clubs, a 9 of hearts and a 5 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۵ of hearts

  ace of clubs

  ۹ of hearts

  ۵ of clubs

  You put a 2 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 5 of hearts and a 9 of hearts with an ace of hearts.

  It’s your turn.

  You collect a 5 of clubs and a 2 of hearts with an 8 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 7 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 6 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ace of clubs

  ۳ of spades

  ۷ of hearts

  ۶ of diamonds

  There is no card here.

  You collect a 3 of spades and a 6 of diamonds with a 6 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ace of clubs

  ۷ of hearts

  Mmgh67 puts a 4 of clubs.

  It’s your turn.

  You collect an ace of clubs and a 4 of clubs with a 10 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 10 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۷ of hearts

  ۲ of diamonds

  ۱۰ of hearts

  ace of spades

  There is no card here.

  You collect a 7 of hearts and an ace of spades with a 7 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ۲ of diamonds

  ۱۰ of hearts

  There is no card here.

  Mmgh67 puts a 10 of clubs.

  It’s your turn.

  You collect a 2 of diamonds and a 10 of hearts with a 3 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ۱۰ of clubs

  Mmgh67 puts a 9 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 9 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۱۰ of clubs

  ۹ of spades

  ۹ of clubs

  ۲ of spades

  There is no card here.

  You collect a 9 of spades and a 2 of spades with a 4 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 9 of clubs with a 6 of clubs.

  It’s your turn.

  ۱۰ of clubs

  There is no card here.

  You put a 10 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of clubs.

  It’s your turn.

  You collect a 10 of clubs and a 3 of clubs with a 2 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۱۰ of spades

  ۳ of hearts

  There is no card here.

  You collect a 10 of spades with a 5 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 4 of hearts.

  It’s your turn.

  You collect a 3 of hearts and a 4 of hearts with an 8 of spades.

  Scopa !

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 4 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  You put an 8 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of hearts with a 7 of spades.

  It’s your turn.

  You collect an 8 of diamonds with a 7 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 5 of diamonds and a 4 of diamonds with a 6 of hearts.

  Scopa !

  It’s your turn.

  It’s Saman.nikooparast’s turn.

  You put a 9 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of diamonds.

  Mmgh67 collects a 9 of diamonds and an ace of diamonds.

  The round is over.

  You’ve got the largest number of cards (28) and win a point.

  You own the largest number of diamonds (6) and win a point.

  You own the largest number of sevens (3) and win a point.

  You own the 7 of diamonds and win a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 9.

  Mmgh67: 7.

  Next round in 15 seconds.

  Pause. Press Shift+P to start the next round.

  Round #4. Saman.nikooparast shuffles the cards.

  ON the table are: a 3 of spades, a 6 of hearts, a 7 of clubs and a 9 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 9.

  Mmgh67: 7.

  the victory is fixed to 21 points.

  Mmgh67 puts a 4 of spades.

  It’s your turn.

  ۳ of spades

  ۶ of hearts

  ۷ of clubs

  ۹ of clubs

  ۴ of spades

  You collect a 7 of clubs with an 8 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 6 of hearts with a 9 of spades.

  It’s your turn.

  ۳ of spades

  ۹ of clubs

  ۴ of spades

  There is no card here.

  You put a 9 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect a 3 of spades and a 4 of spades with an 8 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of clubs.

  It’s your turn.

  ۹ of clubs

  ۹ of hearts

  ace of diamonds

  ۱۰ of clubs

  You put an ace of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an ace of diamonds, a 10 of clubs and an ace of hearts with a 3 of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 2 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of hearts.

  It’s your turn.

  You collect a 9 of clubs and a 2 of diamonds with a 4 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of clubs.

  It’s your turn.

  ۹ of hearts

  ۲ of hearts

  ۵ of clubs

  There is no card here.

  You collect a 9 of hearts and a 2 of hearts with a 4 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ۵ of clubs

  Taha has left the playroom.

  There is no card here.

  Mmgh67 puts a 5 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 7 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of spades.

  It’s your turn.

  You collect a 5 of clubs and a 7 of hearts with a 3 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 7 of spades.

  It’s your turn.

  ۵ of diamonds

  ۲ of spades

  ۷ of spades

  There is no card here.

  You collect a 7 of spades with an 8 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of spades.

  It’s your turn.

  ۵ of diamonds

  ۲ of spades

  ۵ of spades

  There is no card here.

  You collect a 5 of diamonds, a 2 of spades and a 5 of spades with a 3 of clubs.

  Scopa !

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 6 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 10 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 6 of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect an ace of clubs, a 6 of clubs and a 6 of diamonds with a 2 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 7 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 4 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 7 of diamonds with an 8 of clubs.

  It’s your turn.

  ۱۰ of diamonds

  ۱۰ of hearts

  ۴ of clubs

  There is no card here.

  You collect a 10 of diamonds and a 4 of clubs with an ace of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of spades.

  It’s your turn.

  You collect a 10 of hearts with a 5 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 6 of spades.

  It’s your turn.

  You collect a 6 of spades with a 9 of diamonds.

  You collect a 10 of spades.

  The round is over.

  You’ve got the largest number of cards (32) and win a point.

  You own the largest number of diamonds (8) and win a point.

  You own the largest number of sevens (3) and win a point.

  Mmgh67 owns the 7 of diamonds and wins a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 13.

  Mmgh67: 8.

  Next round in 15 seconds.

  Pause. Press Shift+P to start the next round.

  Round #5. Mmgh67 shuffles the cards.

  ON the table are: a 3 of clubs, a 9 of diamonds, an ace of spades and a 4 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۳ of clubs

  ۹ of diamonds

  ace of spades

  ۴ of spades

  You collect a 9 of diamonds and a 4 of spades with a 2 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ace of spades

  ۳ of clubs

  ace of spades

  There is no card here.

  Mmgh67 puts a 2 of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 7 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 2 of clubs and a 7 of hearts with a 6 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 4 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 6 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۳ of clubs

  ace of spades

  ۳ of clubs

  ace of spades

  ۴ of diamonds

  ۶ of clubs

  There is no card here.

  You collect an ace of spades, a 4 of diamonds and a 6 of clubs with a 4 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of hearts.

  It’s your turn.

  ۳ of clubs

  ۳ of hearts

  There is no card here.

  You put a 7 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 3 of clubs and a 3 of hearts with a 9 of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 6 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۷ of spades

  ۶ of diamonds

  ۳ of diamonds

  You put an ace of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Joyfulgirl has left the playroom.

  Mmgh67 collects a 7 of spades and an ace of hearts with a 7 of clubs.

  It’s your turn.

  ۶ of diamonds

  ۳ of diamonds

  There is no card here.

  You put a 10 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 6 of diamonds and a 3 of diamonds with a 6 of hearts.

  It’s your turn.

  You collect a 10 of clubs with a 5 of spades.

  Scopa !

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 9 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  You put an 8 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 3 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Calson has left the playroom.

  Mmgh67 collects a 10 of hearts and a 3 of spades with a 2 of hearts.

  It’s your turn.

  You put an 8 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  You collect a 9 of spades and an ace of clubs with a 5 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of hearts with a 7 of diamonds.

  It’s your turn.

  ۸ of clubs

  There is no card here.

  You put an 8 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 4 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  You put a 5 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of clubs and a 5 of clubs with a 2 of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect a 5 of hearts with a 10 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mohsen has left the playroom.

  Mohsen has just entered the playroom.

  Mmgh67 puts a 10 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 9 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 4 of clubs and a 10 of spades with an ace of diamonds.

  Mmgh67 collects an 8 of diamonds, an 8 of spades and a 9 of clubs.

  The round is over.

  Mmgh67 owns the largest number of cards (26) and wins a point.

  Mmgh67 owns the largest number of diamonds (6) and wins a point.

  Mmgh67 owns the largest number of sevens (4) and wins a point.

  Mmgh67 owns the 7 of diamonds and wins a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 14.

  Mmgh67: 12.

  Next round in 15 seconds.

  Pause. Press Shift+P to start the next round.

  Round #6. Saman.nikooparast shuffles the cards.

  ON the table are: an ace of spades, a 2 of hearts, a 2 of spades and a 9 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 14.

  Mmgh67: 12.

  the victory is fixed to 21 points.

  Mmgh67 collects an ace of spades and a 9 of hearts with a 5 of spades.

  It’s your turn.

  ۲ of hearts

  ۲ of spades

  There is no card here.

  You put a 10 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect a 2 of hearts, a 2 of spades and a 10 of hearts with an ace of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of diamonds with a 7 of spades.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put a 9 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 5 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of hearts.

  It’s your turn.

  You collect a 9 of diamonds and a 3 of hearts with a 3 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of spades.

  It’s your turn.

  You collect a 5 of clubs with a 10 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 5 of hearts with a 10 of spades.

  It’s your turn.

  ۸ of spades

  There is no card here.

  You collect an 8 of spades with a 7 of hearts.

  Scopa !

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 6 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 4 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an 8 of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 4 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of clubs with a 7 of clubs.

  It’s your turn.

  ۶ of diamonds

  ۴ of diamonds

  ۴ of spades

  There is no card here.

  You put a 2 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 6 of diamonds, a 4 of diamonds and a 2 of clubs with a 3 of spades.

  It’s your turn.

  ۴ of spades

  There is no card here.

  You put an 8 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 4 of clubs.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 5 of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect a 4 of spades and an 8 of hearts with a 3 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 4 of clubs and a 5 of diamonds with a 6 of hearts.

  It’s your turn.

  ace of clubs

  There is no card here.

  You put a 10 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an ace of clubs and a 10 of clubs with a 4 of hearts.

  Scopa !

  It’s your turn.

  Calson has just entered the playroom.

  You put a 9 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 9 of spades with a 6 of spades.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put an ace of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 9 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 7 of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect a 9 of clubs with a 6 of clubs.

  You collect an ace of hearts, a 2 of diamonds and a 7 of diamonds.

  The round is over.

  Mmgh67 owns the largest number of cards (21) and wins a point.

  You own the largest number of diamonds (6) and win a point.

  You own the 7 of diamonds and win a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 17.

  Mmgh67: 16.

  Next round in 15 seconds.

  Pause. Press Shift+P to start the next round.

  Round #7. Mmgh67 shuffles the cards.

  ON the table are: a 6 of diamonds, a 3 of diamonds, a 9 of clubs and a 4 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 17.

  Mmgh67: 16.

  the victory is fixed to 21 points.

  ۶ of diamonds

  ۳ of diamonds

  ۹ of clubs

  ۴ of spades

  You collect a 6 of diamonds and a 4 of spades with a 5 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ۳ of diamonds

  ۹ of clubs

  There is no card here.

  Mmgh67 collects a 3 of diamonds and a 9 of clubs with a 3 of hearts.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put a 10 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 9 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 2 of clubs and a 9 of diamonds with a 4 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۱۰ of hearts

  There is no card here.

  You collect a 10 of hearts with a 5 of spades.

  Scopa !

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 10 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 7 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 2 of diamonds and a 7 of spades with a 6 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۱۰ of diamonds

  ace of hearts

  There is no card here.

  You collect a 10 of diamonds with a 5 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of spades.

  It’s your turn.

  Calson has left the playroom.

  You put an 8 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of clubs.

  It’s your turn.

  You collect an 8 of spades with a 7 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ace of hearts

  Mmgh67 puts a 9 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۳ of spades

  ace of hearts

  ۳ of spades

  ۱۰ of clubs

  ۹ of spades

  You collect a 3 of spades and a 10 of clubs with a 2 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an ace of hearts and a 9 of spades with a 5 of clubs.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put an 8 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Genti has just entered the playroom.

  Mmgh67 puts a 2 of spades.

  It’s your turn.

  You put an 8 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  You put an ace of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of clubs, a 2 of spades and an ace of diamonds with a 4 of clubs.

  It’s your turn.

  It’s Saman.nikooparast’s turn.

  ۸ of diamonds

  ace of clubs

  There is no card here.

  You put a 9 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 3 of clubs.

  It’s your turn.

  You put an ace of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Genti says to Saman.nikooparast: hi

  Mmgh67 puts an 8 of hearts.

  Each player gets 3 cards.

  It’s your turn.

  ۸ of diamonds

  Joyfulgirl has just entered the playroom.

  ace of clubs

  ۸ of diamonds

  ace of clubs

  ۹ of hearts

  You collect a 9 of hearts with a 6 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of diamonds with a 7 of diamonds.

  It’s your turn.

  ace of clubs

  ۳ of clubs

  ace of spades

  ۸ of hearts

  There is no card here.

  You collect an ace of clubs, a 3 of clubs and an ace of spades with a 10 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 6 of clubs.

  It’s your turn.

  You collect an 8 of hearts with a 7 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 4 of hearts.

  You collect a 6 of clubs and a 4 of hearts.

  The round is over.

  You’ve got the largest number of cards (22) and win a point.

  Mmgh67 owns the largest number of diamonds (7) and wins a point.

  Mmgh67 owns the 7 of diamonds and wins a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 19.

  Mmgh67: 20.

  Next round in 15 seconds.

  Pause. Press Shift+P to start the next round.

  Round #8. Saman.nikooparast shuffles the cards.

  ON the table are: a 7 of spades, an 8 of diamonds, an 8 of hearts and an ace of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 19.

  Mmgh67: 20.

  the victory is fixed to 21 points.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of hearts.

  It’s your turn.

  ۷ of spades

  ۸ of diamonds

  ۸ of hearts

  ace of spades

  ۸ of diamonds

  You put an ace of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 2 of clubs.

  It’s your turn.

  You collect an 8 of diamonds and a 2 of hearts with a 5 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts an ace of diamonds.

  It’s your turn.

  You collect a 7 of spades with an 8 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an 8 of hearts and an ace of spades with a 6 of spades.

  It’s your turn.

  ace of clubs

  ۲ of clubs

  ace of diamonds

  There is no card here.

  You put a 2 of diamonds.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects an ace of clubs, a 2 of clubs, an ace of diamonds and a 2 of diamonds with a 9 of diamonds.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put a 3 of spades.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of spades.

  It’s your turn.

  You put a 4 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of diamonds.

  It’s your turn.

  ۳ of spades

  ۱۰ of spades

  ۴ of diamonds

  ۱۰ of diamonds

  You collect a 3 of spades and a 4 of diamonds with an 8 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  ۱۰ of spades

  ۱۰ of diamonds

  Mmgh67 puts a 9 of spades.

  It’s your turn.

  ۹ of spades

  You put a 3 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 7 of clubs.

  It’s your turn.

  You put a 4 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 9 of spades and a 3 of clubs with a 3 of diamonds.

  It’s your turn.

  You put a 6 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 10 of spades with a 5 of diamonds.

  It’s your turn.

  ۱۰ of diamonds

  ۷ of clubs

  ۴ of spades

  You collect a 7 of clubs and a 4 of spades with a 4 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 10 of diamonds with a 5 of spades.

  It’s your turn.

  ۶ of clubs

  There is no card here.

  You put a 2 of spades.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 6 of clubs and a 2 of spades with a 7 of diamonds.

  Scopa !

  It’s your turn.

  You put a 3 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 10 of clubs.

  It’s your turn.

  ۱۰ of clubs

  You collect a 10 of clubs with a 5 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 7 of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 6 of diamonds.

  Each player gets 3 cards.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 3 of hearts and a 6 of diamonds with a 6 of hearts.

  It’s your turn.

  ۷ of hearts

  There is no card here.

  You put a 10 of hearts.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 puts a 4 of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 9 of clubs.

  It’s Mmgh67’s turn.

  Mmgh67 collects a 10 of hearts and a 4 of hearts with an ace of hearts.

  It’s your turn.

  You put a 9 of hearts.

  Mmgh67 collects a 7 of hearts, a 9 of clubs and a 9 of hearts.

  The round is over.

  Mmgh67 owns the largest number of cards (27) and wins a point.

  Mmgh67 owns the largest number of diamonds (8) and wins a point.

  Mmgh67 owns the 7 of diamonds and wins a point.

  Scores:

  Saman.nikooparast: 19.

  Mmgh67: 25.

  Mmgh67 is the winner of the whole game !

  The table is now open for new players.

  Pistachio has just created a new table of Monopoly.

  Dusan_ns has left a table of 1000 miles.

  Jooshi has left a table of Farkle.

  Saman.nikooparast says: تبریک

  Nina has left a table of Farkle.

  Mmgh67 says: ممنون به خاطر جوانمردی و بزرگواری شما.

  Price14 has just created a new table of 1000 miles.

  Price14 has left a table of 1000 miles.

  Ismail has just created a new table of Dominos.

  Nina has joined Windy at a table of Chess.

  Greennut has just created a new table of Monopoly.

  Mmgh67 says: لازم به توجه است جناب سامان خود در این تصمیم پیش قدم شده اند.

 38. مهدی محمدقاسمی می‌گوید:

  با سلام خدمت مدیریت محترم گروه شب روشن و عرض خدا قوت خدمت ایشان. در باب پیام جناب نیکوپرست مطلبی را عرض میکنم. اول اینکه نام صحیح حقیر مهدی محمدقاسمی هست که بدین وسیله اصلاح میکنم دوم اینکه جناب نیکوپرست به جهت لطف و مردانگی که داشتند چنین درخواستی را از این جانب نمودند و اکنون نیز هر تصمیمی که شما عزیزان در این باب اتخاذ نمایید برای این کمترین محترم خواهد بود. با آرزوی موفقیت روز افزون برای جناب نیکوپرست و همچنین کادر مدیریتی شب روشن

 39. سلام روز هفتم هم برگزار شد و روز هشتم هم در حال برگزاریست به برندگان تبریک میگم

 40. سلام روز هشتم هم برگزار شد به برندگان تبریک و به عوامل اجرایی خسته نباشید میگم

 41. سلام بر دوستان روز نهم هم برگزار شد و هشت گروه ۱ تا ۴ و ۹ تا ۱۲ تکلیفشان مشخص شد
  به کسانی که در این ۸ گروه به مرحله بعد سعود کردند تبریک میگویم
  همچنین به عوامل اجرایی باز هم خسته نباشید و خدا قوت میگم

 42. سامان نیکوپرست می‌گوید:

  با سلام خدمت کلیه دوستان علی الخصوص کادر مدیریتی سایت شب روشن.
  جا دارد که صمیمانه خسته نباشید خدمت تک تک عزیزانی که زحمت میکشند تا این جام برگذار شود داشته باشم. پیروز و پاینده باشید.

  • بهنام نصیری بهنام نصیری می‌گوید:

   سلام سامان جان
   من هم به نمایندگی از بقیه بچه ها از شما و از همه اونایی که نظم رو رعایت کردند و کمکمون کردند تشکر کنم.
   همچنین جا داره از اونایی که اخلال کردند و اذیتمون کردند هم تشکر کنم، چون خیلی چیزا بهمون یاد دادند. از جمله، تعادل در دلسوزی و افزایش جدیت

 43. afsoon می‌گوید:

  درود
  عالی!
  ما که با حد اکثر امتیاز رفتیم مرحله بعد!
  منتظر جدول مرحله بعد هستیم!
  حرف ندارید!
  تا برد بعدی
  بدرود

 44. سلام! مرحله گروهی برگزار شد به کسانی که به مرحله بعد رفتند تبریک میگم و به عوامل اجرایی هم خسته نباشید و خدا قوت میگم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


Question  Razz Sad  Evil Exclaim Smile Redface Biggrin Surprised Eek  Confused  Cool LOL  Mad  Twisted Rolleyes  Wink Idea Arrow Neutral Cry  Mr. Green