تقی چغندر، دوغ و محمود کله ی گور به گور شده


آفتاب عمود می تابید، هوا گرم و شرجی، شهردار بخت برگشته، پشت خاکریز، ادامه ی مطلب…

یک نفر این پست رو پسندیده!