پاسخ به سوال فرمانرواى روم/ یکی از زیباییهای قرآن


قیصر روم براى یکى از خلفاى ادامه ی مطلب…

۲ نفر این پست رو پسندیدن!