شب روشنی سلام قسمت ۲

با سلام شروع میکنیم جلسه ی دوم رو با ادامه ی دین و زندگی
بریم به دریافت کمک درسی
درس سوم و چهارم

درس سوم : هدف های اصل زندگی
نکات

۱٫ انسان ها دارای استعدادهای گوناگونی هستند که با شکوفا کردن آن ها به کمال می رسند . ۲٫ آن ها در انتخاب هدف ها و دلبستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . ۳٫ منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست . ۴٫ اگر در بینش ها اختلاف باشد در انتخاب هدف ها و دل بستگس ها نیز اختلاف پیش می آید . ۵٫ اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم ، به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد . ۶٫ رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینۀ بینش ها و نگرش های اوست . ۷٫ آدم های بزرگ مقاصد بزرگ دارند . ۸٫ ما برای انتخاب صحیح هدف ها و دل بستن به آنها معیار و ملاک می خواهیم . ۹٫ چون خداوند خالق ماست بنابراین از هرکس به ما آگاه تر و مهربان تراست و بنابراین در کتابش معیارهایی برای انتخاب هدف های اصلی به ما ارائه کرده است . ۱۰٫ از نظر قرآن هدف های دنیایی سه ویژگی دارند : – تمام شدنی و پایان پذیرند . – احتمال نرسیدن به هدف های زود گذر هست . – اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند . ۱۱٫ از نظر قرآن هدف هایی آخرتی سه ویژ گی دارند : – نامحدودند و بی پایان . – سعی برای هدف های آخرتی نتیجه بخش است . – توجه به آنها مانع نیل به مقاصد دیگر نیست . ۱۲٫ راه درست در زندگی آن است که هدف های آخرتی را اصل قرار بدهیم و هدف های دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدف های آخرتی در نظر بگیریم .

سوال های متن :
۱٫ منشاء تفاوت انسانها به چیست ؟

انسانها دارای استعدادهای بسیاری هستند . علت اختلاف انسانها به این است که آنها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند . کسانی به دنبال کشف اسرار طبیعت اند برخی در اعماق دریاها درجستجویند و گروهی سینهء فضا را می شکافند …

۲٫ داشتن بینش درست چه نقشی در زندگی انسان دارد ؟

اگر خود و استعدادهای خود را درست بشناسیم به انتخاب درستی هم دست خواهیم زد و در غیر این صورت به بیراهه خواهیم رفت .

۳٫ رفتار هر کس نشانه چیست ؟

رفتار هر کس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهۀ بینش ها و نگرش های اوست .

۴٫ داشتن معیار در انتخاب هدف ها چه ثمراتی دارد ؟

– به وسیله معیار ، ارزش هدف ها را مشخص می کنیم .
– متناسب با ارزشی که هدف ها دارند به آن ها رتبه می دهیم .
– به وسیله ی معیار ، هدف های زندگی را به درستی برخواهیم گزید تا عمر ما ثمر دهد و به رستگاری برسیم .

۵٫ خدای بزرگ درباره دل بستگی ها برخی آدمیان چه می فرماید ؟

می فرماید : هرکس که خواهان دنیای زودگذر است بزودی هرکه را خواهیم نصیبی از آن دهیم . آنگاه جهنم را برای او قرار می دهیم که به خواری در آن داخل می شود . و هرکس خواهان آخرت است و برای آن سعی می کند در حالی که مؤمن باشد تلاش آنان پاداش داده خواهد شد .

۶٫ ویژگی های هدفهای دنیایی را بنویسید ؟

– تمام شدنی و پایان پذیرند .
– احتمال نرسیدن به هدفهای زودگذر وجود دارد .
– اگر به عنوان هدف اصلی انتخاب گردند مانع رسیدن به مقاصد دیگر می شوند .

۷٫ ویژگی های هدف های آخرتی را بنویسید ؟

– نامحدود و بی پایان اند .
– سعی برای هدفهای آخرتی نتیجه بخش است .
– توجه به آن ها مانه نیل به مقاصد دیگر نیست .

اندیشه و تحقیق :
۱٫ پیام های اصلی درس را به ترتیب در چند بند تنظیم کنید .

۱) انسانها در انتخاب هدف ها و دل بستگی ها با یکدیگر اختلاف دارند .
۲) منشاء انتخاب های انسان اندیشه و تفکر اوست .
۳) اگر خود را درست بشناسیم انتخاب هایمان درست خواهد بود .
۴) رفتار هرکس تجلی انتخاب های او و انتخاب هایش آیینهء بینش ها و نگرش های اوست .
۵) ما برای انتخاب هدف نیازمند به معیار هستیم و چون خداوند از هرکس به ما آگاهتر و مهربانتر است بهترین معیارها را در کتابش به ما ارائه کرده است .
۶) از نظر قرآن راه درست آنست که هدفهای آخرتی که نامحدود و جاودانه اند را اصل قرار دهیم و هدفهای دنیایی را وسیله و نردبان برای رسیدن به هدفهای آخرتی قرار دهیم .

۲٫ در ابتدای درس سه سوال مطرح شده است . با توجه به آن چه در درس آموخته اید به آن ها پاسخ دهید .
۱) چرا انسان ها هدف ها و دلبستگی های مختلف دارند ؟

دلبستگی های مختلف بواسطه ی اندیشه های مختلف است . هرکس متناسب با فکر خود برای خود هدفی را بر می گیرند .

۲) آیا معیاری برای داوری درباره ی این اختلاف ها وجود دارد ؟

خدای رحیم و مهربان که مشتاق سعادت ماست در قرآن کریم در این مورد مارا هدایت و راهنمایی می کند و معیار انتخاب هدف های اصیل از غیر آن را مشخص فرموده و آثار و نتایج آن ها را نیز یاد آور می شود . او که از همه به ما مهربانتر و از خود ما به نیازهای ما آگاه تر است .

۳) آیا می توان هدف ها و دل بستگی های اصلی انسان را کشف کرد ؟

آری ، عقل ما این قدرت را دارد ما باید به دنیال آن دسته از دل بستگی ها باشیم که جواب گوی نیازهای مادی و معنوی ما باشد . این دل بستگی ها باید همیشگی و پایان ناپذیر باشند . چنین هدف هایی حتماً به نتیجه می رسند و مانع از رسیدن به هدف های پایان پذیر نیستند .

۳٫ با مطالعه ی پیام هایی که از آیات شریفه ی دری به دست آمد دل بستگی ها و هدف های دنیایی و اخروی را مقایسه کنید .

دل بستگی های دنیایی
دل بستگی های اخروی

۱٫ زود گذر و پایان پذیرند .
۱٫ جاویدان و پایان ناپذیرند .

۲٫ ممکن است انسان به مقداری از هدف های دنیایی برسد .
۲٫ سعی برای هدف های اخروی نتیجه بخش است .

۳٫ مانع رسیدن انسان به هدف های جاوید می شوند.
۳٫ مانع از رسیدن انسان به هدف های دنیایی نیستند.

درس چهارم : برترین کمال
نکات
۱٫ هدف های پایان پذیر ارزش و اهمیت یکسان ندارند .
۲٫ هدف های اخروی هم درجات متفاوتی دارند .
۳٫ برخی از هدف ها به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی است با رسیدن به هدف های دیگر .
۴٫ هر چه هدف ما برتر و جامع تر باشد نهال وجود ما پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد و به کمال خواهد رسید .
۵٫ خداوند مبدأو سرچشمه ی خوبی هاست . هر خوبی در این جهان و آن جهان از اوست .
۶٫ آدمی در ذات خود در جسنجوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .
۷٫ پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است .
۸٫ اگر روح انسان بی نهایت طلب است ، شایسته است که تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ مقصد نهایی او باشد .
۹٫ تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .
۱۰٫ حضرت ابراهیم (ع) به مردم آموخت که نباید به هدف های پایان پذیر دل بست بلکه باید روی به سوی کسی نمود که پایانی ندارد و خالق جهان آفرینش است . خدایی که سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی ها است .

سوال های متن :
۱٫ آیا هدف های دنیایی و پایان پذیر ارزش یکسانی دارند ؟
خیر ارزش یکسانی ندارند به طور مثال اگر از انسان بخواهند میان سلامتی و داشتند یک خانه ی زیبا یکی را انتخاب کند با اندکی تفکر سلامتی را بر می گزیند و خانه ی زیبا را رها می کند .

۲٫ هدف های جامع چگونه هدف هایی هستند ؟
هدف های جامع به گونه ای هستند که هدف های دیگر را هم در بر دارند و رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر هم هست . به طور مثال یک کوهنورد علاوه بر این که یک ورزشکار است سلامتی جسمانی نیز دارد . استقامت خوبی کسب کرده . از مشاهده ی مناظر طبیعی کوهستان هم لذت می برد .

۳٫ هدف های برتر و جامع تر چه فایده ای دارند ؟
استعدادهای بیشتری را در برمی گیرند . نهال وجود مارا پر بارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهند داد و به کمال خواهند رساند .

۴٫ ویژگی های هدف های دنیایی و آخرتی را بنویسید . ( با توجه به قرآن )
۱) آن چه خدایی است پایان ناپذیر و همیشگی است .
۲) آن چه خدایی نیست نابود شدنی است .
۳) خوبی های این جهان کالای اندکی بیش نیست .
۴) آنچه نزد خداست برتر و پایدارتر از خوبی های این جهان است .
۵) پاداش های دنیا و آخرت همه از سوی خداست .
۶) برترین پاداش برای انسان خشنودی خداست .

۵٫ مبدأ خوبی ها کیست چرا ؟
خداوند مبدأ و سرچشمه ی خوبی هاست زیرا هر خوبی در این جهان و در ؟آن جهان از اوست .

۶٫ گمشده ی انسان چیست ؟
آدمی در ذات خود درجست و جوی سرچشمه ی خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن منبع و مبدأ دست نیابد آرامش نیافته و تز پای نخواهد نشست . پس مقصود و محبوب نهایی ما ذات مقدس خداوند است .

۷٫ تقرب به خدا نصیب چه کسانی می شود ؟
این مقصد ،همت بزرگ و اراده ی محکم می طلبد . تقرب به برترین محبوب و مقصود مهم بلند همتان کوشاست .

اندیشه و تحقیق :
۱٫ پیام های اصلی را به ترتیب در جدول زیر تنظیم نمایید .

شماره
پیام های اصلی

۱٫
هدف های جامع به گونه ای هستند که رسیدن به آن ها مساوی با رسیدن به هدف های دیگر است .

۲٫
هر چه هدف ما جامع تر باشد وجود ما پربارتر و زیباتر رشد خواهد کرد .

۳٫
خداوند مبدأ همه خوبی هاست زیرا هر خوبی که در این جهان باشد از اوست .

۴٫
انسان در ذات و سرشت خود به دنبال مبدأ خوبی ها و کمال ها است و تا به آن نرسد آرامش نخواهد یافت .

۵٫
مبدأ همه ی کمال ها و خوبی ها خداست و بنابراین انسان موجود خداجوست .

۶٫
تقرب به برترین محبوب و مقصود سهم بلند همتان کوشاست .

۲٫ بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آن ها به چه چیزی بستگی دارد ؟ چرا ؟
بزرگی انسانها به هدف ها و دل بستگی های آنها بستگی دارد . انسانهای بزرگ مقاصد بزرگ دارند . زیرا آنا با اندیشه خود دریافته اند که امور دنیایی چون زود گذر و فانی هستند قابل دل بستن نیستند بنابراین بدنبال هدف باقی و ابدی که منشأ همه کمال ها و زیبایی هاست رفته اند .

۳٫ عبارت های زیر را تکمیل کنید :
الف ) اگر دل بستگی هایم را درست انتخاب کنم و هر یک را از امور برتر قرار دهم . درخت وجود من پربارتر و متناسب تر و زیباتر رشد خواهد کرد .
ب ) برترین محبوب ذات مقدس خداوند است زیرا او مبدأ هستی ئ سرچشمه ی همه ی خوبی هاست .

۴٫ چه ارتباطی کیان درس اول و درس چهارم برقرار است ؟
در درس اول در مورد حضرت ابراهیم (ع) دیدم که او از معبودی که غروب و افول می کند بیزاری می جوید و رو به سوی خالق آسمانها و زمین می آورد . در درس چهارم همین مطلب تحلیل شده است . انسان ذاتاموجود کمال جوست و تا به کمال مطلق نرسد آرام نمی گیرد و خداوند مبدأ و سرچشمه ی همه ی خوبی هاست چون آن ها را خلق کرده است . پس مقصود و مطلوب انسان خداست .

بچه ها سوالی داشتید من در خدمت هستم پیروز و سر بلند باشید

یک نفر این پست رو پسندیده!

درباره رضا حسینی

به نام خدا من رضا حسینی هستم 17 سالمه من خیلی دوست دارم که با نابینایان همکاری کنم من خودم هم کمبینا هستم راه های ارتباطی با من ایمیل reza_az@mailfa.com اسکایپ من هست reza.hoseyni22 و شماره ی من 09142370705
این نوشته در آموزش, دسته‌بندی نشده ارسال و , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *