«فصل دوم» قبر, بخش اول. [منازل الآخره]


فصل دوم : قبر

یکى از منازل هولناک سفر آخرت ، قبر است که در هر روز مى گوید: اءنا بیت الغربه ، اءنا بیت الوحشه ادامه ی مطلب…

اولین کسی باشید که این پست رو میپسنده!