مخارج مهمانی را ولی عصر علیه السلام داد.


چند نفر از شیعیان بحرین با هم قرار ادامه ی مطلب…

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

دو بلند همتی در یک صفحه ی تاریخ


زمانى که محمد زید علوى

(۱)

بر ولایت طبرستان استیلا یافت . هر سال موقع قسمت خزینه ادامه ی مطلب…

۳ نفر این پست رو پسندیدن!